Ledningen vil gå via Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Rørledningen er foreløpig antatt å få en diameter på 1200 - 1400 mm og vil være omtrent 33 km lang.

Reguleringsplaner og prosjektering er planlagt ferdigstilt andre kvartal 2019. Anleggsperioden er planlagt startet ved årsskiftet 2019/2020, med en varighet på tre-fire år. 

Relevant informasjon vil bli lagt ut på denne nettsiden. Du finner kart der du kan se om din eiendom blir direkte berørt av prosjektet. Klikk inn på din kommune. Velg kartblad som dekker din eiendom ut fra oversiktskartet, og zoom inn til du ser eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble utlyst i lokal presse og i personlig brev i løpet av juni 2018. Høringsfristen ble utvidet pga. sommerferie og satt til 14 september. Grunneiermøter ble avholdt 29 og 30 august. Det vil i tiden fremover bli avholdt møter med alle direkte berørte grunneiere. For de dette gjelder vil det komme innkalling i posten. 

Ny hovedvannledning Vest - kort presentasjon. (PDF, 997KB)

 

IVAR kontaktperson:
Prosjektleder Jonn Egil Berget
E-post: jonneb@ivar.no
Tlf: 905 72 426.

 

Velg din kommune: