IVARs største vannbehandlingsanlegg på Langevatn i Gjesdal forsyner innbyggere fordelt i ni kommuner med drikkevann. Gjennom oppgradering av Langevatn vannbehandlingsanlegg, utbygging av ny hovedvannledning og å tilkoble en ny råvannskilde, vil vi sikre regionen trygt og nok drikkevann i fremtiden.

I løpet av årene 2014 - 2030 har IVAR IKS tre viktige utbygginger og utvidelser knyttet til regionens vannforsyning. De tre prosjektene henger sammen, men skjer i tre ulike etapper. Sammen vil de kunne sikre vannforsyningen i mange år fremover, med best mulig råvannskilde, renseprosess og stabil leveringssikkerhet.

Utbygging av Langevatn - 2014 - 2021 

Det første prosjektet i utbyggingen, var oppgradering av Langevatn vannbehandlingsanlegg. Anlegget har nå en kapasitet til å behandle 2 500 liter vann i sekundet. De nye prosesstrinnene er ozonering og biofiltrering av vannet, som er lagt til den allerede eksisterende prosessen. I tillegg til å ha økt kapasiteten på anlegget, er farge, lukt og smak på vannet redusert og det er gitt en hygienisk sikrere prosess. Oppgraderingen ble ferdigstilt i mai 2021.

Ny hovedvannledning vest - 2021 - 2025 

I tillegg til at IVAR har ansvar for vannkildene og vannbehandlingen, så har vi også ansvar for å transportere drikkevannet frem til de ulike kommunene tilknyttet anlegget. Deretter er det kommunene selv som frakter vannet videre til innbyggerne.

Dette gjøres gjennom en hovedvannledning. Denne er koblet til ventilkamre, hvor kommunene deretter overtar ansvaret for å levere drikkevannet til innbyggerne. I 1999 sto forrige hovedvannledning ferdig. Denne er fortsatt velfungerende og i bruk.

Med et høyere krav om leveringssikkerhet og beredskap, ble det derfor besluttet å bygge en ekstra hovedvannledning. Med denne utbyggingen vil kommunene være sikre på at et brudd i en av våre ledninger vil ikke medføre avbrudd i vannforsyningen ut til innbyggerne.

Denne vil i likhet med 99-ledningen gå fra Langevatn til Tjensvollbassengene i Stavanger kommune.

Les mer detaljert informasjon om ny hovedvannledning vest her

 

Ny råvannskilde - 2025 - 2030 

Vannet som per i dag leveres på Langevatn har vanninntak i Storevatn og Stølsvatn. Stølsvatn har et lite vannvolum, mens Storevatn er større og har bedre og mer stabil vannkvalitet enn Stølsvatn. Begge kildene har tidvis, og særlig om høsten, en forringet bakteriologisk vannkvalitet. Vannkildene er relativt grunne, og har derfor høye sommertemperaturer. På sikt vil ikke kildene ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke vannbehovet i tørrår.

I hovedplanarbeidet ble det lagt vekt på å finne en stor, dyp hovedvannkilde med tilstrekkelig kapasitet i mange år fremover. Det ble etter omfattende vurderinger konkludert med at Birkelandsvatn er det beste alternativet. Etter langvarig søknadsprosess, gav olje- og energidepartementet i mai 2020 konsesjon til uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn.

IVAR har startet arbeidet med reguleringsplaner og detaljprosjektering for den nye råvannskilden. Det planlegges for at utbygging ved Birkelandsvatn vil starte opp i 2025, og bli ferdigstilt innen 2030.