Presentasjon visjon, mål og verdier IVAR IKS

I = Interkommunalt
V = Vann
A = Avløp
R = Renovasjon/gjenvinning

IVAR har som formål å bygge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og gjenvinning. Vår visjon er: Et samfunn der ingenting går til spille.

IVAR er allerede med på å løse et viktig samfunnsoppdrag innen vannforsyning, avløpsrensing og gjenvinningstjenester. Samtidig som vi løser dette oppdraget, skal vi kontinuerlig jobbe for å bli bedre til å utnytte de ressursene vi mottar og behandler hver dag.

At IVAR er et interkommunalt selskap, betyr at vi eies av flere kommuner. IVAR eies av tolv kommuner: Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Suldal, med et samlet innbyggertall på rundt 360.000. 

Det beste drikkevannet kommer fra springen

IVAR leverer drikkevann til alle eierkommunene. Vårt drikkevann er underlagt de strengeste kvalitetskravene.

Vi renser avløpsvannet for et bedre liv i sjøen

IVAR tar imot og behandler avløpsvannet/kloakk fra eierkommunene. Vårt mål er at utslipp av avløpsvann ikke skal skade sjø og hav samt å resirkulere mest mulig tørt slam som tas ut ved renseanleggene. I tillegg produserer vi både biogass og gjødsel. 

Vi skaper verdier av det du kaster

IVAR tar imot og sørger for behandling av avfall fra eierkommunenes innsamlingsordninger. Vi drifter også flere gjenvinningsstasjoner i regionen.