IVARs kvalitet- og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO-standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø).

Kvalitetsstyringssystemet er integrert i IVAR og omfatter kvalitet, HMS og ytre miljø. Systemet ivaretar sikkerhet og beredskap i IVAR, og har et system for registrering og behandling av hendelser.

Kvalitetssystemet skal sikre kvaliteten på aktiviteter og produkter som IVAR leverer. Det gjelder både interne og eksterne aktiviteter. 

Miljøstyringssystemet er den delen av IVARs styringssystem som sikrer at IVAR sine aktiviteter utføres på en slik måte at det ytre miljøet ivaretas gjennom tiltak. 

HMS-systemet er basert på krav om systematisk gjennomføring av HMS-tiltak og er lovfestet i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid”. (Internkontrollforskriften).

Styringssystemets intensjon er at det ikke skal være mer omfattende enn nødvendig for å oppnå målene for kvalitet, miljø og HMS. Det omfatter alle avdelinger, seksjoner og anlegg som er en del av IVARs organisasjon.

Styringssystemet gjelder også for andre instanser som arbeider i eller for IVAR.

Kvalitetskontroll av drikkevann

Drikkevannsforskriftens § 19 til 21 stiller krav om at uttak av prøver skal utføres i henhold til NS-ISO 5667-5:2006 og NS-EN-ISO 19458:2006. Videre stilles det krav om at analyser av drikkevann skal være akkreditert. IVAR IKS har et internt laboratorium på Langevatn som analyserer vannprøver fra alle IVARs vannbehandlingsanlegg og ledningsnett.

Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017 fra Norsk Akkreditering og utfører følgende analyser akkreditert:

 • Kimtall
 • Koliforme bakterier og E.coli
 • Intestinale enterokokker
 • Farge
 • pH
 • Turbiditet

Analyser som IVAR selv ikke er akkreditert for leveres til et eksternt laboratorium for analyse. 

Analyse av avløpsvann

Forurensingsforskriftens § 13 - 14 stiller krav om at konsesjonsanalyser av avløpsvann skal utføres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. IVAR IKS har eget laboratorium på IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren som analyserer prøver fra alle IVARs avløpsrenseanlegg.

Laboratoriet er innvilget akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017 fra Norsk Akkreditering for følgende analyser av avløpsvann og slam:

 • Suspendert stoff (SS) i hht. NS-EN 872:2005.
 • Fosfor (Tot-P) i hht.  NS-EN ISO 6878:2004.
 • Kjemisk oksygenforbruk (KOF) i hht. NS-ISO 15705:2002.
 • Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) i hht.  NS 4758:1981.
 • Sporstoffer i slam (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg) i hht. NS-EN 16171.
 • Utvalgte elementer i avløpsvann (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg) i hht. NS-EN ISO 17294-2.
 • Tørrstoff (%TS) i slam i hht. NS-EN 15934.

Har du spørsmål om hvordan IVARs virksomhet påvirker det ytre miljøet, ta gjerne kontakt med oss.