IVARs kvalitet- og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO-standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø).

Kvalitetsstyringssystemet er integrert i IVAR og omfatter kvalitet, ytre miljø, energiledelse og HMS. Systemet ivaretar sikkerhet og beredskap i IVAR, og har et system for registrering og behandling av hendelser.

 • Kvalitetssystemet skal sikre kvaliteten på aktiviteter og produkter som IVAR leverer. Det gjelder både interne og eksterne aktiviteter. 
 • Miljøstyringssystemet er den delen av IVARs styringssystem som iverksetter, oppnår og vedlikeholder IVARs miljøpolitikk. 
 • HMS-systemet er basert på krav om systematisk gjennomføring av HMS-tiltak og er lovfestet i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid”. (Internkontrollforskriften)

Styringssystemets intensjon er at det ikke skal være mer omfattende enn nødvendig for å oppnå målene for kvalitet, miljø, energiledelse og HMS. Det omfatter alle avdelinger, seksjoner og anlegg som er en del av IVARs organisasjon. Styringssystemet gjelder også for andre instanser som arbeider i eller for IVAR.

Kvalitetskontroll av drikkevann

Drikkevannsforskriftens § 19 til 21 stiller krav om at uttak av prøver skal utføres i henhold til NS-ISO 5667-5:2006 og NS-EN-ISO 19458:2006. Videre stilles det krav om at analyser av drikkevann skal være akkreditert. IVAR IKS har et internt laboratorium på Langevatn som analyserer vannprøver fra alle IVARs vannbehandling- og ledningsnett. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017 fra Norsk Akkreditering og utfører følgende analyserakkreditert:

•    Kimtall
•    Koliforme bakterier og E.coli
•    Intestinale enterokokker
•    Farge
•    pH
•    Turbiditet

Analyser som IVAR selv ikke er akkreditert for leveres til et eksternt laboratorium for analyse. 
 

Akkreditering av prøvetaking av avløpsvann

Forurensingsforskriftens § 14 – 11 stiller krav om at virksomheter som utfører prøvetaking på avløpsanlegg som omfattes av kapittel 14 skal være akkreditert. Dette gjelder anlegg som ligger i tettbebyggelse med samlet utslipp på over 10 000 pe (personekvivalenter) til sjø eller over 2000 pe til ferskvann/elvemunning.


For IVAR gjelder dette følgende fire anlegg:

 • Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ).
 • IVAR renseanlegg Grødaland.
 • IVAR renseanlegg Vik.
 • IVAR renseanlegg Bore.

I tillegg utfører Hestnes renseanlegg i Eigersund kommune prøvetaking i henhold til IVARs kvalitetssystem.  Personellet ved Hestnes renseanlegg er å regne som kontrahert personell.

IVAR er innvilget akkreditering for prøvetaking av avløpsvann for disse anleggene fra Norsk Akkreditering. Dette innebærer at IVAR tilfredsstiller kravene stilt i NS-EN ISO/IEC 17025:2017 som omfatter prøvetaking av avløpsvann. Prøvetakingsrutinene bygger på NS-ISO 5667-10 – Veiledning i prøvetaking av avløpsvann- med tilpasning til lokale forhold.

Akkreditering av analyser
Forurensingsforskriftens § 13 - 14 stiller krav om at konsesjonsanalyser av avløpsvann skal utføres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. IVAR IKS har eget laboratorium på Sentralrenseanlegg Nord-Jæren som analyserer prøver fra alle IVARs avløpsrenseanlegg.

Laboratoriet er innvilget akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017 fra Norsk Akkreditering for følgende analyser:

 • Suspendert stoff, SS NS-EN 872:2005
 • Fosfor, Tot-P NS-EN ISO 6878:2004
 • Kjemisk oksygenforbruk, KOF NS-ISO 15705:2002
 • Biokjemisk oksygenforbruk, BOF5  NS 4758:1981

Har du spørsmål om hvordan IVARs virksomhet påvirker det ytre miljøet, ta gjerne kontakt med oss.