Det er et klart mål at i IVAR skal det være trygt og godt å jobbe, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller alder. Det skal være helt selvfølgelig at du er velkommen som medarbeider og kollega uavhengig av din bakgrunn.

IVAR ønsker å fremme et samlende menneskesyn, og være uredd i møte med utfordringene rundt likestilling som fortsatt finnes i samfunnet i 2023.

Dette er et kontinuerlig arbeid. For å sikre kontinuitet i arbeidet, treffes en egen arbeidsgruppe flere ganger i året for å drøfte eventuelle utfordringer og se på forslag for et enda mer inkluderende arbeidsmiljø. Gruppen møtes minimum fire ganger i året, to ganger på våren og to ganger på våren. Er det behov for ytterligere møter settes dette opp fortløpende og er en prioritet for gruppens medlemmer.

IVAR sin arbeidsgruppe for mangfold og likestilling vil fokusere på følgende tiltak gjennom kalenderåret 2023:

  • Det brukes tid på å forberede neste medarbeiderundersøkelse som skal gjennomføres i januar 2024, det må avklares hvor fokus skal ligge, og i tillegg til de vanlige måleparameterne i en slik undersøkelse ønsker gruppen at psykisk helse skal være et fast fokusområde.
  • Et kontinuerlig fokus og gode diskusjoner på arbeidsgruppens møter rundt kartlegging av forbedringsområder, samt konkrete tiltak for å utbedre disse.
  • Fokus på rekruttering som arena for likestillingsarbeid. Gruppen jobber med å se hvordan vi kan formidle et budskap om IVAR sine standpunkt, samt sikre at eventuelle ubalanser med hensyn til kjønn og mangfold blir rettet på.
  • Samarbeid med kommunikasjonsavdelingen for å se på profilering i rekrutteringssammenheng.
  • En undersøkelse blant alle deltidsansatte om ufrivillig deltid ble gjennomført i oktober, dataene fra den, samt lønnskartlegging vil bearbeides og offentliggjøres i årsrapporten for 2023.
  • I 2023 markerte vi i IVAR Verdensdagen for psykisk helse med en internkampanje for alle ansatte. 
  • Arbeidsgruppen vil utarbeide en ny handlingsplan for 2024

Det er viktig å understreke at arbeidet IVAR gjør for likestilling blir grundig redegjort for i årsrapporten hvert år, hvor vi også rapporterer i henhold til krav fra myndighetene.