IVAR er organisert i fem avdelinger som tar seg av gjenvinning, planlegging og utbygging, drift av VA-anleggene, tjenesteleveranser til kommunene og økonomi og administrasjon. De fem avdelingslederne sammen med administrerende direktør utgjør IVARs ledergruppe.

Drift VA er delt inn i fem driftsområder. To av driftsområdene har underseksjoner som er ledet av seksjonsledere. Avdeling Gjenvinning er delt i fire driftsområder, der ett av driftsområdene har underfunksjon som er ledet av seksjonsleder. Støttefunksjoner som HMS, kvalitetssikring, personalledelse og kommunikasjon er organisert under administrerende direktør, og møter fast i ledermøtene.

IVARs ledergruppe består av:

Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen,
Avdelingsleder renovasjon Audun Roalkvam,
Avdelingsleder plan- og utbygging Njål Erland,
Avdelingsleder drift Ernst Georg Hovland,
Avdelingsleder tjenesteutvikling Lene Anita Opsal Beadle. 
Avdelingsleder økonomi og administrasjon Jostein Karlsen.

På ledermøtene deltar også:
Elisebet Håland, personalansvarlig.
John Prestegård, markedsansvarlig.
Astrid M. Salvesen, KS/HMS-leder.

 

Kjell Øyvind Pedersen

Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen. Foto: Anne Lise Norheim.

Representantskap

Representantskapet har 25 medlemmer med fordeling basert på folketall i de respektive kommuner, men slik at hver eierkommune får minst én representant hver, og slik at ingen kommune får flertall alene. Kommunestyrene i eierkommunene oppnevner sine medlemmer og valgperioden følger kommunevalgperioden.
Representantskapet skal blant annet velge styre og vedta selskapets mål, økonomiplan og regnskap.

Representantskapet består av:

Klepp   Arild Børge Skjæveland
Sola   Per Øhman
Sola    Jan Sigve Tjelta
Gjesdal    Frode Fjeldsbø
Hå    Mons Skrettingland
Kvitsøy   Mirjam Ydstebø
Randaberg   Kristine Enger
Rennesøy   Dagny S. Hausken
Sandnes   Arne Oftedal
Sandnes   Elin Synnøve Andersen
Sandnes   Glenn Torkelsen
Sandnes   Unni Østråt Egeland
Time    Reinert Kverneland
Strand    Irene Heng Lauvsnes
Finnøy    Henrik Halleland
Stavanger    Odd J. Forsell
Stavanger   Christian Wedler
Stavanger   Rune Askeland
Stavanger   Guri Tysse
Stavanger    Kate Elin Norland
Stavanger   Gunnulf Løge
Stavanger   Lars Anders Myhre  AP
Stavanger   Marianne Aarre
Stavanger   Daria Maria Johnsen
Hjelmeland    Bjørn Laugaland

Leder av rep.skapet er Jarl Endre Egeland – Stavanger kommune.

 

Styret

Styret har syv medlemmer, valgt av representantskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjetter og andre retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styret til IVAR

Dagens styre har følgende sammensetning:
Stavanger: Leif Arne Moi Nilsen og Sissel Knutsen Hegdal.
Sandnes: Stanley Wirak (styreleder).
Sola: Tom Henning Slethei.
Hå: Merethe Elin Kvia.
Ansattes representanter: Ståle Ingvartsen og Eline Nilsen Furre.
Observatører: Anne Waldemar og David A.H. Glitza.

Stanley Wirak

Styreleder Stanley Wirak. Foto: Anne Lise Norheim.

Eierandeler

Hver enkelt kommunes eierandel i selskapet blir fastsatt etter innbyggertallet.

Ny eierbrøk gjeldende fra 01.01.2015:
Stavanger kommune 39,957 %
Sandnes kommune 21,971 %
Sola kommune 7,665 %
Klepp kommune 5,649 %
Hå kommune 5,536 %
Time kommune 5,469 %
Strand kommune 3,710 %
Gjesdal kommune 3,458 %
Randaberg kommune 3,183 %
Rennesøy kommune 1,453 %
Finnøy kommune 0,943 %
Hjelmeland kommune 0,852 %
Kvitsøy kommune 0,162 %

Selskapsavtale
Her finner du gjeldende selskapsavtale.
Her finner du gjeldende tjenesteavtale.

 

Hva gjør IVAR og hva gjør kommunen?

Kommunene har ansvar for innsamling av søppel hos husholdningene, og har ansvar for tømmekalender og miljøstasjoner. Dersom avfallet ditt ikke er hentet eller fakturaen fra kommunen ikke stemmer, må du kontakte din kommune.

Kommunene leverer søppelet til IVAR ettersorteringsanlegg Forus, og vi sørger for en forsvarlig og miljøvennlig behandling. Vi behandler eller selger avfallet videre. 

Det er IVAR som driver gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele. Der kan private husholdninger levere sortert avfall som ikke passer å levere i kommunens innsamlingstilbud.