Vann er en selvfølge i det moderne samfunnet, og de fleste tar vanninfrastrukturen for gitt.

Etter at IVAR har renset drikkevannet, fraktes vannet gjennom IVARs vannledninger under bakken frem til kommunenes egne vannledninger. Kommunen frakter så vannet helt hjem til deg.

IVARs største vannledning, og dermed hovedforsyning, er 31 km lang og går fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal til Tjensvollbassengene i Stavanger. På ulike steder langs ledningen er det bygd store ventilkamre, hvor kommunens vannledninger er koblet på. Her får kommunene rent drikkevann fra IVAR, og sørger for at det kommer trygt frem til deg.

illustrasjon


IVARs hovedvannledning

IVARs transport av vannet starter ved råvannskildene og ledes med selvfall til kommunene. Det betyr at vannet renner selv. 

Fra den høyestliggende råvannskilden i Bjerkreim, Stølsvatn, ledes vannet først gjennom et 1600 mm stort rør til Stølskraft. Her renner vannet gjennom en turbin (løpehjul), før det føres videre gjennom en tunnel til et 40 000 m3 stort råvannsbasseng i Nonsberget. 

Vann kan også tappes fra en annen råvannskilde i Gjesdal, Storavatn, og ledes til Nonsberget. Hvilken vannkilde som benyttes avhenger til enhver tid av vannkvaliteten i kildene. Fra Nonsberget renner vannet til Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal, hvor det renses.

Etter at vannet har vært gjennom en omfattende vannbehandling/rensing ved IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, ledes vannet over i en hovedledning med en diameter på 1400 mm. Dette er den største ledningen IVAR bruker til vanntransport.

Reduserer vanntrykket

IVARs hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg renner først til Fjermestadbassenget (6 000 m3). Dette bassenget har som funksjon å ta ned trykket for den videre transporten. Høydeforskjellen fra Langevatn VBA til Tjensvoll er så stor at det ville kunne skade vannledningene om trykk ikke ble redusert. 

Jevner ut vannforbruket

Etter Fjermestadbassenget ledes vannet til Orstad. Her deles hovedledningen i to; én som går sørover til et høydebasseng på Sirevåg (3500 m3) og én som ledes til Tjensvollbassenget (40 000 m3) i Stavanger.

Disse høydebassengene jevner ut variasjonene i vannforbruket gjennom et døgn, og sørger for jevnt trykk til innbyggerne. I tillegg sikrer det vannforsyning en viss tid dersom det skulle bli stans i vannleveransen for eksempel ved et ledningsbrudd. 

Kortreist vann

Strekningen fra Langevatn til Tjensvollbassenget er 31 km, og det tar ca. 12 timer fra vannet forlater vannbehandlingsanlegget til det er fremme i Stavanger. For strekningen fra Langevatn til Sirevåg er det 43 km og transporten på denne strekningen tar ca. 40 timer.

På ulike steder langs hovedledningene er det bygd store ventilkamre der kommunene får vann fra IVAR. 

Langevatn vannbehandlingsanlegg

Foto: Anne Lise Norheim.

Eierforhold og drift

Grovt sett kan en si at IVAR eier hovedledningene og kommunene eier distribusjonsnettet. Det betyr at IVAR frakter vannet frem til kommunenes rør, og så frakter kommunen vannet hjem til deg.

IVAR drifter sine egne anlegg, og kommunene drifter sine anlegg. Men, aldri en regel uten unntak. For kommunene Kvitsøy, Time, Stand og Hjelmeland har IVAR inngått driftsavtaler, så i disse kommunene er det IVAR som utfører både driftsrelaterte oppgaver og vedlikehold.