Hovedvannledningen går et kort strekk (ca. 1 kilometer) i Stavanger kommune fra Nesbuveien og videre langs østsiden av Grannessletta. Deretter går hovedvannledningen inn i tunnel ved Grannesbakken og kommer ut ved Tjensvollbassengene i Stavanger kommune. Det skal ikke bygges noen bygg i Stavanger kommune. 

Reguleringsplan i Stavanger kommune er vedtatt, med plan-id 2661.

Tunnel fra Grannes til Tjensvoll 

Anleggsplass er etablert og sprenging av tunnel fra Grannes (Sola kommune) og opp til Tjensvollbassengene er nå i gang. Naboer rundt i både Sola og Stavanger kommuner er varslet direkte om dette.

I forbindelse med boring, sprengning og massetransport kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene.

Enkelte som bor i nærheten av anleggsområdet på Grannes og Tjensvoll, samt over selve tunnelen, kan ved sprengning oppleve vibrasjoner i grunnen, men det er imidlertid ingen fare for skader på bygninger knyttet til dette. Entreprenør har installert målere på utvalgte bygg for å måle rysteler og vibrasjoner. Målerne vil flyttes fortløpende etterhvert som sprengningsarbeidene forflytter seg lengre inn i tunnelen mot Tjensvoll.

Hvor og når sprenges det? Sjekk nabovarsling.no. Der kan du også abonnere på framtidige varslinger om sprengninger. ​​​​​​

Du kan lese mer om tunnelprosjektet her: 

I samråd med entreprenør har byggherren valgt å avvente montering av planlagte støygjerder. Støymålere er nå montert ut på anlegget, slik at støynivå kartlegges og måles kontinuerlig. Tiltak med støygjerder vil fortløpende bli vurdert hvis behov. Grunneiere hvor det anbefales plassert ut støygjerder vil bli kontaktet før montering.

Informasjon om sprengningsarbeidene ved Tjensvoll. (PDF, 587KB)

 

Fremdrift

Sprengningsarbeidene i forbindelse med tunnelen fra Grannes til Tjensvoll forventes å være ferdig første kvartal 2024. Etter at tunnelen er ferdig sprengt ut vil det pågå arbeider med å legge hovedvannledningen gjennom tunnelen. Dette arbeidet er forventet å være ferdig i løpet av november 2024.
Kart som viser planlagt tunneltrasé mellom Grannes og Tjensvoll.

Planlagt tunneltrasé mellom Grannes og Tjensvoll.