I Sola kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Sandnes på Bærheim, krysse Bærheimsfjellet, Kjerrberget og deretter over Røyneberg og Grannes. Fra Grannes til Tjensvoll skal ledningen legges i en 2,1 kilometer lang tunnel. Når hovedvannledningen i løpet av 2023 skal krysse Forusbeen, vil det bli omkjøring med lysregulering. 

Det vil etableres to bygg i Sola: ett ventilkammer på Røyneberg og ett på Grannes. Arbeidene med disse ventilkammerene er nå godt i gang.

Reguleringsplan i Sola kommune er vedtatt med plan-ID 0590.

To grovhull

Hovedvannledningen kommer til å gå gjennom to grovhull i Sola; et strekk gjennom Bærheimsfjellet og et strekk gjennom Kjerrberget. Etter at den har krysset Solasplitten, skal den legges over Åsnuttunnelen. Boringen av grovhull gjennom Bærheimsfjellet er nå i gang.

Tunnel fra Grannes til Tjensvoll

Anleggsplass er etablert og sprenging av tunnel fra Grannes og opp til Tjensvollbassengene er nå i gang. Naboer rundt i både Sola og Stavanger kommuner er varslet direkte om dette.

I forbindelse med boring, sprening og massetransport fra Grannes kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene.

Kart som viser planlagt tunneltrasé mellom Grannes og Tjensvoll.

Planlagt tunneltrasé mellom Grannes og Tjensvoll. 

Hvor og når sprenges det? Sjekk nabovarsling.no. Der kan du også abonnere på framtidige varslinger om sprengninger. 

Enkelte som bor i nærheten av anleggsområdet på Grannes og Tjensvoll, samt over selve tunnelen, kan ved sprengning oppleve vibrasjoner i grunnen, men det er imidlertid ingen fare for skader på bygninger knyttet til dette. Entreprenør har installert målere på utvalgte bygg for å måle rysteler og vibrasjoner. Målerne vil flyttes fortløpende etterhvert som sprengningsarbeidene forflytter seg lengre inn i tunnelen mot Tjensvoll.

Du kan lese mer om tunnelprosjektet her: 

I samråd med entreprenør har byggherren valgt å avvente montering av planlagte støygjerder. Støymålere er nå montert ut på anlegget, slik at støynivå kartlegges og måles kontinuerlig. Tiltak med støygjerder vil fortløpende bli vurdert hvis behov. Grunneiere hvor det anbefales plassert ut støygjerder vil bli kontaktet før montering.
 

Fremdrift

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Sola kommune: November 2022 – desember 2024.

Forventet anleggsperiode for Røyneberg ventilkammer: Oktober 2022 – juni 2024.

Forventet anleggsperiode for Grannes ventilkammer: Mars 2023 – juni 2024.

Forventet anleggsperiode for styrt boring gjennom Kjerrberget: Februar 2023 - mai 2024.

Forventet anleggsperiode for styrt boring gjennom Bærheimsfjellet: Januar 2023 – mai 2024

Forventet anleggsperiode for styrt boring ved Tjensvoll høydebasseng: August 2023 - juni 2024.

Sprengningsarbeidene i forbindelse med tunnelen fra Grannes til Tjensvoll forventes å være ferdig første kvartal 2024. Etter at tunnelen er ferdig sprengt ut vil det pågå arbeider med å legge hovedvannledningen gjennom tunnelen. Dette arbeidet er forventet å være ferdig i løpet av desember 2024.

Det er forventet gjennomslag i tunnelen i løpet av februar 2024, og dette medfører at prosjektet er ferdig med sprenging av selve tunnelen. Det vi fortsatt bli sprengning av grøft inne i tunnelen som beboere over tunnelen nok vil registrere, men støy og vibrasjoner vil være betydelig redusert og mindre merkbart for omgivelsene. Legging av rør og annet arbeid inne i tunnelen forventes å pågå ut året.

Vannledningen var per 30. januar 2024 lagt frem til ventilkammeret på Grannes, og det er startet forberedelser til kryssing av Madlaveien. Det vil bli tungt anleggsarbeid på strekningen mellom Madlaveien og tunnelåpningen på Grannes. Arbeidet vi omfatte spunting, omlegging av eksisterende infrastruktur i bakken, legging av ny hovedvannledning og reetablering av veianlegg, inkl. ny adkomstvei til tunnelen. Dette arbeidet forventes å pågå ut oktober.

Les også: Naboinformasjon Grannesbakken (PDF, 303KB)

Fasadetegninger 

Fasadetegning - Røyneberg VK (PDF, 177KB)

Fasadetegning – Grannes VK (PDF, 180KB)