IVAR renseanlegg Grødaland ble satt i drift i 2008, og oppgradert med nytt rensetrinn i 2013. 

Utslippsrammen for anlegget er 150 000 pe. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. 1 person bidrar med 1 pe. Rensekravene for anlegget er relatert til suspendert stoff (SS).

Avløpsvannet renner med selvfall til renseanlegget og ledes inn i anleggets pumpestasjon i tre separate innløpspumpesumper (Kviamarka, Norsk Protein og Varhaug).

Vannet inneholder både spillvann (kloakk) og overvann (regn- og overflatevann). Under nedbørsperioder vil vann renne i overløp til sjøen ved Varhaug Sør og Varhaug Nord. 

Besøksadresse:

Nordsjøvegen 2385
4365 Nærbø.