Vi i IVAR jobber for størst mulig gjenvinning og gjenbruk av energi og ressurser, en strategisk og sirkulær satsing som blir viktig i årene som kommer.

Slambehandling på SNJ

Slammet som fjernes fra avløpsvannet føres ut av selve renseanlegget og inn i buffertanker på utsiden. Slammet blandes sammen med matavfall fra storkjøkkenindustri og andre substrater. Blandingen har et tørrstoffinnhold på ca fem prosent, det vil si at blandingen inneholder 95 prosent vann når det pumpes videre til tre råtnetanker.

Hver råtnetank har et volum på 3500 m3, og her holdes slammet i 15-20 dager. Utråtningen er en biologisk prosess hvor bakterier bryter ned organisk stoff i slammet uten tilgang på oksygen. I prosessen produseres biogass, som består av om lag 60-70 prosent metangass. Dette er en gass med høy brennverdi. Biogassen gjennomgår en enkel forbehandling for å fjerne vann, skum og partikler før den ledes til gassoppgraderingsanlegget for å skille ut CO2. Gassen ledes til slutt inn på gassnettet til Lyse. 

Utråtnet slam tilsettes polymer og avvannes i sentrifuger. Normalt oppnås 25-27 prosent tørrstoffinnhold etter avvanningen. Avvannet slam transporteres til to slampumper og pumpes inn til tørkeanlegget.

Tørkeanlegget består av to tørker. Begge tørkene har indirekte tørking som forsynes med damp som varmemedia. Et kjelanlegg produserer damp til tørken og varmt vann for oppvarming av råtnetankene og bygningsmassen på anlegget. Biogassen produsert ved SNJ kan også brukes her.Tørkingen av slammet fører til at det blir hygeienisert før det til slutt skal brukes i gjødselproduksjon.