Renseprosessen varierer ved de ulike anleggene:

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren er et biologisk renseanlegg.

Avløpsvannet samles ved hjelp av pumpestasjoner som er plassert rundt om i regionen, og føres til Mekjarvik via en 8 km lang og 3,5 m bred tunnel som starter i Bjergsted. Vannet pumpes inn i anlegget ved hjelp av fire pumper med en kapasitet på 1000 liter/sekundet hver. Først steg i prosessen er at avløpsvannet blir silt gjennom rister med 6 mm store hull hvor papir, plast, kluter og filler, våtservietter, q-tips etc fjernes. Søppelet sendes til forbrenning, mens vannet går videre til et stort basseng hvor sand og fett skal fjernes.

I bassenget tilsettes litt luft, som gjør at sanden synker, og fettet legger seg på overflaten. Deretter suges sanden opp fra bunnen, mens fettet skrapes av. Sanden vaskes før den deponeres, mens fettet samles opp med resten av slammet fra anlegget.

Når sand og fett er fjernet går vannet videre til ny filtrering i filteranlegget som består av hele 20 trommelfiltre hvor partikler helt ned til 0,1 mm filtreres vekk. Slammet som samler seg på filterduken spyles av og føres videre til biogass- og gjødselproduksjon.

Fra filteranlegget skal vannet igjennom det biologiske rensetrinnet, hvor bakterier bryter ned de organiske stoffene i avløpsvannet. For at bakteriene skal gjøre en god rensejobb, må de igjennom flere prossesser som gjør at de vokser og formerer seg og fjerner fettsyrer, organiske stoffer og fosfor fra avløpsvannet.

I siste del av prosessen havner vannet i et sedimenteringsbasseng. Her er det rolige strømningsforhold som gjør at bakteriene synker til bunnen og samles som slam i lommer. Flyteslam skrapes av på toppen.

Slammet som blir tatt ut av avløpsvannet, tar vi vare på og utnytter til biogass og gjødselproduksjon.

Det rensede vannet renner på 80 meters dyp i Håsteinfjorden, 1,6 kilometer fra land.

 

IVAR renseanlegg Grødaland

Renseanlegget på Grødaland er kjemisk/biologisk. Avløpsvannet blir først forbehandlet i rister og sand-/fettfang for å fange opp flytegjenstander, grove partikler, sand og fett. Deretter pumpes vannet til det kjemiske rensetrinnet (flotasjonsanlegg). 

Prinsippet til flotasjon er at mindre partikler fjernes fra avløpsvannet ved at det tilføres luft i bunn av flotasjonsbassenget. Partiklene følger med luftboblene opp til overflaten, hvor de så skrapes av som slam. Det tilsettes polymer for å skape større partikler (fnokker) for mer effektiv rensing. 

Flotasjonsanlegget er bygget med to separate og parallelle linjer, slik at det er mulig å gjøre forsøk eller drive vedlikehold uten at driften forstyrres. 

Etter det kjemiske trinnet ledes deler av avløpsvannet videre til det biologiske rensetrinnet (SBR-anlegg). Forkortelsen SBR står for Sequence Batch Reactor. Her renses avløpsvannet ytterligere ved at bakterier «spiser» forbindelsene som ønskes fjernet. SBR-anlegget består av fire tanker som hver rommer 750 m3.

Etter kjemisk og biologisk rensing pumpes vannet til sjøen. Utslippspunktet et på 15 meters dyp 450 meter fra land. Etter den kjemiske og biologiske behandlingen sentrifugeres slammet og går videre til behandling i biogassanlegget.

 

IVAR renseanlegg Oltedal

IVAR avløpsrenseanlegg Oltedal er et biologisk/kjemisk anlegg.

Avløpsvannet pumpes først gjennom et Salsnes-filter med lysåpning 0,1 - 1,0 mm. Filteret fjerner avløpssøppel fra avløpsvannet. Deretter ledes avløpsvannet til sandfang og utjevningsbasseng før det pumpes til det biologiske rensetrinnet. Avløpssøppelet kjøres til forbrenningsanlegget på Forus.

I den biologiske prosessen fjernes i hovedsak løst organisk stoff i en biofilmprosess. Bakteriene vokser på et medium av plast, Kaldnesmedium, og danner en biofilm. Det biologiske rensetrinnet består av to basseng (bioreaktorer). Det tilføres luft i den ene bioreaktoren. Luften tilfører biofilmen nødvendig oksygen, samtidig som plastmediene holdes i bevegelse i vannfasen. Den andre bioreaktoren tilføres ikke luft. Her er det en omrører som holder avløpsvannet i bevegelse.

Etter hvert som biofilmen vokser, vil denne løsne fra bæremediet som små flak og følge vannet videre til separasjonstrinnet.

Etter den biologiske rensingen tilsettes et fellingskjemikalie for å fjerne hovedsakelig løst fosfor. Deretter bygges disse små partiklene opp til større partikler (fnokker). Dette kalles flokkulering og skjer i egne kamre med omrøring (flokkuleringkamre).

Etter flokkuleringen ledes avløpsvannet inn i et sedimenteringsbasseng. I sedimenteringsbassenget synker slamfnokkene til bunns og pumpes til et slamlager.

Det rensede vannet renner ut i Oltedalselva. Slammet transporteres til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren for videre behandling.

 

IVAR renseanlegg Vik

IVAR renseanlegg Vik er et biologisk anlegg.

Avløpsvannet pumpes først gjennom ei finrist. Deretter ledes vannet til luftet sandfang og fettfang før det pumpes til det biologiske rensetrinnet.

Ristene og sand- og fettfanget fjerner avløpssøppelet fra avløpsvannet. Avløpssøppelet kjøres til forbrenningsanlegget på Forus.

Den biologiske prosessen er en aktivslamprosess, det vil si at bakteriene beveger seg fritt rundt i vannmassene i motsetning til en biofilmprosess hvor bakteriene vokser på en fast flate. Det biologiske trinnet består av to parallelle basseng (bioreaktorer) som tilføres luft.

Etter den biologiske prosessen ledes avløpsvannet inn i to parallelle sedimenteringsbasseng. I disse bassengene synker bakteriene til bunns. En del av bakteriekulturen/slammet blir ført tilbake til prosessen. Resten av slammet fortykkes i en slamfortykker til ca. 7 % tørrstoff-innhold og transporteres til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren for videre behandling.

Det rensede vannet renner ut i sjøen ved Viktangen.