I Hå kommune ligger IVAR renseanlegg Grødaland, som er et biologisk/kjemisk renseanlegg. Hver dag mottar anlegget avløpsvann fra Varhaug og industri-avløpsvann fra Kviamarka næringsmiddelpark og Norsk Protein AS.

Anlegget har kapasitet til å motta avløp fra 150.000 personer. 

 

Slik fungerer renseanlegget

Avløpsvannet kommer inn i anlegget, og går gjennom 4 SBR-tanker og et flotasjonsanlegg. Etter den biologiske/kjemiske behandlingen transporteres slammet internt til slambehandlingsanlegget på Grødaland. 

Avløpsvannet renner med selvfall til renseanlegget og ledes inn i anleggets pumpestasjon i tre separate innløpspumpesumper (Kviamarka, Norsk Protein og Varhaug).

Vannet inneholder både spillvann (kloakk) og overvann (regn- og overflatevann). Under nedbørsperioder vil vann renne i overløp til sjøen ved Varhaug Sør og Varhaug Nord. 
 

Biogassanlegget

IVAR har bygget et biogassanlegg for ulike typer slam, matavfall og annet organisk avfall på Grødaland. Det er her matavfallet som kastes i den brune dunken havner. 

Biogass handler om mye mer enn klima og miljø. Det handler også om å utnytte ressurser, verdiskapning og arbeidsplasser.

Biogassanlegget består av et eget forbehandlingsanlegg for matavfall fra privathusholdninger, storhusholdninger og dagligvarekjeder, samt forbehandling av slam, septikkslam og annet våtorganisk avfall i pumpbar form.

Forbehandling består av kverning og separasjon av plast, sand og fremmedlegemer. Etter forbehandling behandles slam, matavfall og annet avfall i hydrolysetrinnet og biogassreaktorene. Biogass dannes og blir oppgradert for salg til Lyse AS.

Etter ferdig utråtning pumpes biorestene til etteravvanning i sentrifuger før sluttdisponering som benyttes til gjødsel og jordforbedring.

Denne filmen gir en enkel innføring i hvordan vi lager biogassen: