IVAR renseanlegg Bore

IVAR renseanlegg Bore er et silanlegg som ble satt i drift sommeren 2001. Silanlegget består av tre siler som har roterende silduk.

Renseanlegget mottar avløpsvann fra Klepp kommune og er dimensjonert for 30 000 personekvivalenter (pe). En personekvivalent tilsvarer én person. Renset avløpsvann ledes ut i åpent farvann ca. 1000 meter fra land.

IVAR renseanlegg Nærbø

IVAR renseanlegg Nærbø i Hå er et silanlegg. Renset avløpsvann føres direkte til Nordsjøen. Utslippspunktet ligger ca. 40 meter utenfor Håtangen på seks meters dyp.

Anlegget ble satt i drift i rundt 1980, og IVAR oppgraderte anlegget i 2012. Anlegget er dimensjonert for 30 000 pe.

IVAR renseanlegg Oltedal

IVAR avløpsrenseanlegg Oltedal er et biologisk/kjemisk anlegg som renser avløpsvannet fra tettstedet Oltedal i Gjesdal kommune.

Anlegget ble åpnet i januar 1990 som et kjemisk renseanlegg. Den biologiske delen ble satt i drift i september 1997. Anlegget er dimensjonert for å kunne motta avløpsvann inntil 2000 pe.

Slammet transporteres til IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren for videre behandling.

IVAR renseanlegg Sirevåg

IVAR renseanlegg Sirevåg er et mekanisk renseanlegg med to finsiler. Anlegget ble satt i drift sommeren 2003.

Renseanlegget mottar avløpsvann fra blant annet Sirevåg og Ogna. Etter siling ledes avløpsvannet til utslippspunkter som ligger ca. 150 meter fra land på 20-25 meter dyp. Tilførselsledningen til anlegget er etablert i et borehull under Sirevågen. Anlegget er dimensjonert for 10 000 pe.

IVAR renseanlegg Vigrestad

IVAR renseanlegg Vigrestad er et mekanisk renseanlegg med en finsil. Anlegget ble satt i drift i 2009. Etter siling ledes avløpsvannet til utslippspunktet som ligger på to meters dyp. Anlegget er dimensjonert for 10 000 pe.

IVAR renseanlegg Vik

IVAR renseanlegg Vik er et biologisk anlegg som renser avløpsvannet fra Time og Klepp kommune. Avløpsvannet pumpes først gjennom en finrist, deretter ledes vannet til luftet sandfang og fettfang før det pumpes til det biologiske rensetrinnet. Ristene og sand/fettfang fjerner avløpsøppel fra avløpsvannet. Avløpssøppelet fraktes til Forus forbrenningsanlegg.

Den biologiske prosessen er en aktivslam-prosess. Det vil si at bakteriene beveger seg fritt rundt i vannmassene. Det biologiske trinnet består av to parallelle basseng som tilføres luft.

Etter den biologiske prosessen ledes avløpsvannet inn i to parallelle sedimenterings basseng. I disse bassengene synker bakteriene til bunns. En del av bakteriekulturen/slammet blir ført tilbake til prosessen, men mesteparten av slammet fortykkes til ca. 7 % tørrstoff-innhold og transporteres til Slambehandlingsanlegget på Grødaland.

Det rensede avløpsvannet ledes ut i sjøen ved Viktangen. Anlegget er dimensjonert for  80 000 pe.
 

IVAR renseanlegg Grytnes

Renseanlegget på Jørpeland i Strand kommune er et mekanisk silanlegg, med to siler. Anlegget ble satt i drift i 1996. Det tar imot avløpsvann fra Jørpeland og har en utslippsramme på 10 000 PE. Utslippspunktet for renset avløpsvann er i Idsefjorden på 24 m dyp.

IVAR renseanlegg Tau

Renseanlegget på Tau i Strand kommune er et mekanisk silanlegg, med én sil. Anlegget ble satt i drift i 1995. Anlegget tar imot avløpsvann fra Tau og har en utslippsramme på 10 000 PE. Utslippspunktet for renset avløpsvann er i Hidlefjorden på 30 meters dyp.

IVAR renseanlegg Hjelmeland

Renseanlegget i Hjelmelandsvågen er et mekanisk silanlegg, med to finsiler. Renseanlegget ble satt i drift i 2010. Anlegget tar imot avløpsvatn fra innbyggere og industri i Hjelmelandsvågen og har en utslippsramme  på 10 000 PE. Utslippspunktet ligger 260 m fra land på 30 m dyp.