Avfallsressurser fra slam på renseanlegg og matavfall benyttes til produksjon av biogass.

Gassen produseres ved Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) og ved IVAR renseanlegg Grødaland. Biogassen lages av slammet fra renseanleggene på Mekjarvik, Oltedal, Vik og Grødaland.

Etablering av biogassanleggene gir store muligheter for utnyttelse av ressurser fra landbruk, fiskeoppdrettsnæringen, og organisk avfall fra næringsmiddelindustrien i regionen.

Men hva er egentlig biogass?

Biogass er en helt naturlig gass som er en fellesbetegnelse på gassene metan og karbondioksid, som oppstår når mat og organisk avfall råtner. Råtneprossessen er helt naturlig, og biogassanleggene sørger for gassene samles opp på en kontrollert måte og brukes som energigass, istedenfor å slippes ut i atmosfæren. 

Miljø- og klimaeffekt:

I motsetning til fossil energi er biogassen klimanøytral og fornybar, fordi vi ikke tilfører ny CO2 som ikke allerede er en del av det naturlige kretsløpet. Når fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile energikilder, får vi både klima- og miljøgevinst. 

I dag produserer IVAR ca 4 500 000 m3 biogass hvert år. Det tilsvarer drivstofforbruket til 4000 privatbiler med en årlig kjørelende på 15 000 km.

Metangass er en 25 ganger kraftigere drivhusgass en co2.  Istedenfor at biologisk avfall ikke utnyttes, gjør vi det om til ny energi!.  Husholdningsavfall, avfall fra dyrehold, fiskerier og meierier blir til biogass og slam blir til gjødsel. Dette er god utnyttelse av råstoff og ett godt eksempel på sirkulær økonomi. 

Produksjonen

Produksjonen foregår i to store råtnetanker, hvor anaerobe bakterier bryter ned organisk stoff i slammet. Under denne prosessen produseres biogass, som normalt består av ca 60 –70 prosent metangass. Resten består i hovedsak av CO2. Metangass er en klimagass med 23 ganger større negativ effekt som drivhusgass enn CO2.

Gjennom å behandle slam og organisk avfall i biogassanlegg, kan utslippene reduseres. I biogassanlegget blir gassen samlet opp på en kontrollert måte, og kan derfor brukes som en energigass i stedet for å slippes ut i atmosfæren. Biogassanlegg er et effektivt klimatiltak som reduserer utslipp, samtidig som det produserer fornybar energi.

Biogassen blir oppgradert ved at CO2 skilles ut i egne prosessanlegg på SNJ og Grødaland. Deretter selges gassen til Lyse Neo, som distribuerer den videre som en klimanøytral gass. Dette er fordi den mengden CO2 som frigjøres ved forbrenning av biogass, tilsvarer den mengden CO2 som biomassen eller plantene har akkumulert fra atmosfæren.

I gassnettet til Lyse Neo blandes naturgass fra Nordsjøen med klimanøytral biogass fra slambehandling.  Etter hvert som vi produserer mer og mer biogass, vil andelen naturgass reduseres. Visjonen til Lyse Neo er at all gass i gassnettet på sikt er lokalprodusert, fornybar og klimanøytral. I dag produserer IVAR ca 4 500 000 m3 biogass hvert år.

Dette representerer en energimengde på 30 GWh per år og det  tilsvarer drivstofforbruket til 4000 privatbiler med årlig kjørelengde på 15.000 km. Klimagevinsten tilsvarer 7680 tonn CO2 hvert år. IVAR vil i løpet av fire-fem år kunne produsere nærmere 100 GWh hvert år fra planlagte utvidelser av biogassproduksjonen. Dette vil langt på veg kunne dekke fylkeskommunens visjon om at hele bussflåten i regionen skal kunne kjøre på biogass.

Biogass: Avløpsavfall går til ett renseanlegg. Vannet renses og slammet blir til biogass og  gjødsel. Biler og busser kan bruke biogass. Biogass er klimanøytral. Den blir til co2 og vanndamp som går inn i det naturlige kretsløpet. Fossilt drivstoff tilfører kretsløpet store mengder klimagasser. Vi gjør matavfall- og kan gjøre avfall fra gårder om til biogass. Gikk alle bussene i sør-rogaland på biogass kunne det senket klimagassene med 20 000 tonn pr år.