IVAR har søkt etter kilder med god vannkvalitet, noe vi finner i store og djupe innsjøer. Flere mulige kilder er undersøkt, og ut fra en totalvurdering er Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune funnet å være best egnet. Denne avgjørelsen er også sett i sammenheng med at det etableres en utvidet vannbehandling ved Langevannsverket.

Konsesjon

IVAR fikk konsesjon til å ta ut drikkevann fra Birkelandsvatn 29. august 2018. Vedtaket ble påklaget og OED har behandlet klagen. Endelig vedtak ble fattet 19. mai 2020. OED opprettholdt vedtaket til NVE om å tillate uttak av råvann fra Birkelandsvatn.

Videre saksgang

IVAR må sende inn teknisk plan og plan for miljø og landskap til NVE, som må godkjennes før byggestart. I tillegg skal Bjerkreim kommune behandle en reguleringsplan for anleggene i dagen.
 

Under er lenker til sentrale dokumenter i saksgangen vist:

Utarbeidet planprogram sendt til NVE

Planprogram (PDF, 3MB)

 

Konsesjonssøknad

Konsesjonssøknad del 1 (PDF, 89MB)

Konsesjonssøknad del 2 (PDF, 112MB)

Konsekvensutredning

1. Bjerkreimsvassdraget - Hydrologi

2. Bjerkreimsvassdraget - Skredfare

3. Bjerkreimsvassdraget - Landskap og Kulturminner

4. Bjerkreimsvassdraget - Naturmangfold offentlig versjon

5. Bjerkreimsvassdraget - Samfunnsmessige virkninger

6. Bjerkreimsvassdraget - fisk og ferskvannsbiologi

7. Birkelandsvatnet - Klausulering

Undersøkelser gjort i forbindelse med utredningen av ny drikkevannskilde:

Hovedplan drikkevann 2050
ROS-analyse av konsekvenser for landbruket.

Konsesjonsvedtak fra NVE Konsesjonsvedtak fra NVE

Konsesjonsvedtak fra OED

Konsesjonsvedtak fra OED