Bakgrunn

Vannet som leveres til anlegget på Langevatn har vanninntak i Storevatn og Stølsvatn. Stølsvatn har et lite vannvolum og er derfor sårbar for økt tilførsel av humusstoffer og mikroorganismer i nedbørperioder. Storevatn er større og har en bedre og mer stabil vannkvalitet enn Stølsvatn. Begge kildene har tidvis, og spesielt om høsten, en forringet bakteriologisk vannkvalitet. Vannkildene er relativt grunne og har derfor høye sommertemperaturer. På sikt vil ikke kildene ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke vannbehovet i tørrår. 

I hovedplanarbeidet ble det lagt vekt på å finne en stor, dyp hovedvannkilde med tilstrekkelig kapasitet i mange år framover, med stabil og hygienisk sikker vannkvalitet og lav temperatur året rundt. Det ble etter omfattende vurderinger konkludert med at Birkelandsvatn er det beste alternativet. Etter en langvarig søknadsprosess gav Olje- og Energidepartementet i mai 2020 konsesjon til uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn. 

Status

IVAR har startet arbeidet med reguleringsplan og detaljprosjektering for ny råvannskilde. Det planlegges at Birkelandsvatn skal tas i bruk ca. år 2025.