IVARs ettersorteringsanlegg på Forus ble skadet i brann 22. juli 2022, og er derfor midlertidig ute av drift.

Ettersorteringsanlegget på Forus er designet til å hente ut verdifulle ressurser ut fra restavfallet.

Som følge av brannen, går nå restavfallet midlertidig direkte til forbrenningsanlegget Forus Energigjenvinning, som ligger i nabobygget til ettersorteringsanlegget. Her produseres det strøm og fjernvarme, med restavfallet som brensel. Papp og papir sorteres og videreforedles som før.

Brannen skadet ca. 25 prosent av anlegget. Sorteringshallen, hvor restavfallet sorteres ut i ulike avfallstyper, ble rammet hardest.

Det er kommunene som eier IVAR som står for innsamlingsordningene. Flere kommuner har satt ut midlertidige kontainere hvor du kan levere plastavfallet til gjenvinning. Sjekk kommunen du bor i sine nettsider for å finne ut hvordan du kan levere utsortert plastavfall.

Klimaeffekt av ettersortering

Den viktigste funksjonen til et ettersorteringsanlegg er å ta ut fossilt materiale som plast og metall fra restavfallet før det sendes til forbrenning og energigjenvinning. I tillegg sorterer anlegget ut papp og papir.  

Den samlede effekten av utsortering av plast er beregnet til 30 000 tonn CO2-ekvivalenter, mens for papir og metall er den beregnet til 5 000 tonn. Dette tilsvarer utslippet fra om lag 21 000 biler. Å fortsette med å utsortere plast vil derfor gi store klimafordeler.  

Du kan lese mer om anlegget og dets klimaregnskap her. (PDF, 348KB)

Veien videre for anlegget

IVAR IKS sitt styre behandlet veien videre for ettersorteringsanlegget i oktober 2022. Med strengere nasjonale krav om utsortering og gjenvinning av plast, er det sett på som nødvendig å få anlegget gjenoppbygget og satt i drift igjen.  

Styrets endelige vedtak er i tre ledd:  

  • Ettersortering av restavfall er nødvendig for å oppnå lovkrav og lokale og nasjonale mål om sortering av plast.  IVAR IKS skal ta initiativ til å gjenoppbygge anlegget på Forus. Før endelig beslutning, skal følgende gjennomføres:  
  • Tidligere brannrisikovurderinger for Forus miljøpark og Forusområdet for øvrig skal oppdateres i lys av hendelsen. Det skal utvikles et nytt brannkonsept for anlegget, der også eventuelle funn fra uavhengig undersøkelser av brannen skal følges opp.
  • Styret ber administrasjonen vurdere om teknologiske nyvinninger eller endrede rammevilkår/ytre forutsetninger kan gi et enda bedre og mer effektivt anlegg.  

Representantskapet i IVAR IKS vedtok i juni 2023 en gjenreising av ettersorteringsanlegget i Forus miljøpark.