Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Nytt sorteringsanlegg

IVAR bygger nå et sorteringsanlegg for restavfall, papir og plast like ved siden av IVAR gjenvinningsstasjon Forus. Byggingen startet tidlig i 2016 og skal ferdigstilles i 2019.

IVAR IKS bygger sorteringsanlegg for restavfall fra husholdningene fordi:

 • Avfallsplan for IVAR-regionen har en målsetting om 75 prosent materialgjenvinning
 • Prosjektet har et positivt miljøregnskap
 • Flere av kommunene får en bedre og mer effektiv innsamlingsordning
 • Alle kommunene får totalt lavere leveringspris hos IVAR
 • EUs krav til gjenvinning tilfredsstilles
 • Prosjektet tilfredsstiller flere av hovedmålene til IVAR
 • Prosjektet er samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomt

 

Disse tegningen viser hvordan bygget blir seende ut:

Siden 2007 er det utført et større kartleggingsarbeid for å finne robust teknologi og driftserfaringer for å sortere ut ressursene fra restavfallet. Resultatene fra dette arbeidet er beskrevet i et  forprosjekt som har vært beslutningsgrunnlag for vedtaket om å bygge sorteringsanlegget.

Status

Kontrakt for maskiner til sortering er tildelt Sutco fra Tyskland.

Kontrakt for maskiner for vask og ekstrudering ble tildelt i februar 2015. Grunnarbeid og bygg 2015.

Kostnad: Byggingen av Forus avfallssorteringsanlegg koster ca. 600 millioner kroner.

Byggingen startet tidlig i 2016 og skal ferdigstilling i 2019. Bygget skal bli 11.000 m2.


Sorteringanlegget skal bygges på det åpne området bak IVAR gjenvinningsstasjon Forus.

 

Først i verden


Avfallssorteringsanlegget med vaske- og ekstruderingsanlegg (anlegg for industriell produksjon av plastråstoff fra .gjenvunnet plastavfall) blir det første anlegget i verden der hele prosessen utføres i én fabrikk. Det er bedrifter i Europa (og Norge) som utfører hvert av de enkelte prosesstrinn, og derfor finnes det erfaring på teknologi og maskiner. Det er grensesnittene mellom de forskjellige prosesstrinn som er den største utfordringen for at anlegget skal fungere godt. Der er det ikke erfaring å hente fra lignende anlegg.

Sorteringsanlegget baserer seg på at dagens kildesorteringsordninger i store trekk skal fortsette. Anleggets fleksibilitet gir imidlertid rom for at kommunene innen visse rammer skal ha fleksibilitet i sine leveringsordninger til IVAR. Sorteringsanlegget legger grunnlaget for videre utvikling av konsepter for materialgjenvinning av avfallet.

Her ser du hvor sorteringsanlegget skal ligge i forhold til IVAR gjenvinningsstasjon Forus.

Vi får mer ut av avfallet
Restavfallet fra husholdningene sendes i dag til energigjenvinning på forbrenningsanlegget. Dette avfallet inneholder fremdeles mye materialgjenvinnbart, i form av papp, papir, drikkekartong, plastemballasje og metaller. Et sorteringsanlegg for restavfall fra husholdningene vil kunne sortere ut om lag 25 prosent av restavfallsmengden til materialgjenvinning. Sorteringen vil resultere i mer avfall til materialgjenvinning og mindre til energigjenvinning.

Det nye sorteringsanlegget skal bygges langs Løwenstrasse på Stokka i Sandnes kommune, som nabo til IVAR gjenvinningsstasjon. For å romme alle maskiner som skal sortere restavfallet helt automatisk, trengs et bygg på nærmere 11.000 m² med en høyde på 14 meter. Utsorterte ressurser blir presset i baller og transportert bort for videre bearbeiding og materialgjenvinning.

Polyetylen folie, polyetylen hardplast og polypropylen hard plast vil bli vasket og ekstrudert (formet) til plastgranulat. Dette er et rent råstoff som fabrikker bruker til produksjon av nye plastprodukter. Markedet for salg av slikt råstoff er rimelig stabilt. Prisene i markedet varierer med prisen på olje, som er den alternative råstoffkilden.

Innovasjonsprosjekter vil alltid ha usikkerhet i forhold til teknologi og økonomi. IVAR mener at risikoen med etablering og drift er minimert.

Et sorteringsanlegg betyr mange vinnere:

 • Miljøet (positivt miljøregnskap)
 • Kommunene og innbyggerne (får billigere og bedre tjenester)
 • Samfunnet (positivt samfunnsregnskap, nye interessante arbeidsplasser)
 • IVAR (bedriftsøkonomisk lønnsomt, godt omdømme)
 • Prosjektkostnad er kalkulert til 476 millioner kroner (2013-kroner).
 • Sorteringsanlegget behandler 50.000 tonn restavfall på 1 linje på 1 skift. Det settes av plass til å montere en linje 2 senere.
 • Sorteringsanlegget skal behandle 27.000 tonn papp, papir og drikkekartong på 2 sorteringslinjer.
 • Vaske- og produksjonsanlegget skal bearbeide utsortert plast til å bli plastgranulat, som er råstoff til nye plastprodukter.
 • Det er kapasitetsmessig tatt høyde for befolkningsvekst frem til 2030