Det er ikke farlig, og skyldes bare at vi er i gang med å sprenge en 2,1 km lang tunnel mellom Grannes og Tjensvoll i forbindelse med legging av ny hovedvannledning.

IVAR har fått henvendelser fra noen innbyggere i området som opplever sprengingen og rystelsene som dramatiske, men målinger viser at rystelsene er langt under grenseverdiene og det er ingen fare for skade på bygninger.

I forbindelse med boring, sprengning og massetransport på Grannes kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene.

Vi er opptatt av at innbyggere skal føle seg trygge under anleggsperioden, og entreprenøren har installert målere på utvalgte bygg for å måle rystelser og vibrasjoner. Målerne vil fortløpende bli flyttet på etter hvert som sprengningsarbeidene forflytter seg lenger inn i tunnelen mot Tjensvoll.

Anslått anleggsperiode for arbeidene er frem til årsskiftet 2024/2025.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.