Mandag 19. februar 2024 trykket IVARs prosjektleder Jonn Egil Berget på knappen og avfyrte gjennomslagssalven i den nye tunnelen mellom Sola og Stavanger.

Gjennomslaget i tunnelen er en stor og viktig milepæl i storprosjektet Ny hovedvannledning Vest, som skal trygge framtidig vannforsyning i regionen.

-Etter at tunnelen er nå ferdig sprengt ut vil det pågå arbeider med å legge ny hovedvannledning Vest gjennom tunnelen. Dette arbeidet er forventet å være ferdig i løpet av november 2024. Det pågår også arbeider med tilkobling mot eksisterende høydebasseng på Tjensvoll, dette arbeidet er forventet ferdig i løpet av første halvår 2024, sier prosjektleder Jonn Egil Berget i IVAR IKS.

Markering på stuff etter vellykket gjennomslag. Stuf er den innerste vegg (fronten) i en gruvegang eller tunnel under driving.
 

Mindre merkbare sprengninger framover

Det vil fortsatt bli sprengning av grøft inne i tunnelen som beboere over tunnelen nok vil registrere, men støy og vibrasjoner vil være betydelig redusert og mindre merkbart for omgivelsene.
 

I en periode vil tunnelåpningen på Grannes være sperret på grunn av støpning av tunnelportal, og det vil bli noe transport av betong og materialer inn i tunnelen fra Tjensvoll siden i denne perioden.

Entreprenørarbeidene i Grannes – Tjensvoll-tunnelen utføres av arbeidsfellesskapet Stangeland Maskin og B&G Tunnel, prosjektering utføres av COWI, mens Multiconsult leverer ingeniørgeologi. 

 

Tradisjonen tro vanket det kake på hele arbeidsgjengen på riggen.


Trygger vannforsyningen

Arbeidet med tunnelstrekningen Grannes – Tjensvoll er en del av det store utbyggingsprosjektet der IVAR IKS legger ny hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll styringsbasseng i Stavanger kommune. Dette skal trygge vannforsyningen i hele regionen, og dekke behovet for anslått befolkningsvekst i årene framover.

Ledningen har en total lengde på ca. 34 kilometer og går gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger.

Langs traseen bygges et nytt styringsbasseng på Fjermestad og nye ventilkammer på Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes. 

Funksjonen til styringsbassenget er blant annet å regulere vanntrykket, mens det i ventilkamrene skal være uttak til kommunenes vannledninger som skal ut til innbyggerne.
 

Les mer om prosjektet Ny hovedvannledning Vest