Svaret er naturen

Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt.

Økosystemet bestemmer tilgangen til vann

Ødelagte økosystemer påvirker menneskers tilgang til rent vann. I dag lever 2,1 milliarder mennesker uten tilgang til rent drikkevann hjemme. Det har stor innvirkning på helse, utdanning og livskvalitet. Naturens egne løsninger kan løse mange av utfordringene knyttet til vann. Planting av ny skog, og restaurering av våtmark er eksempler på tiltak som kan skape balanse i vannsyklusen, og forbedre menneskers helse og livskvalitet.

Klimaendringene påvirker også Norge

Selv om vi er heldige i Norge hvor alle har tilgang til rent og godt drikkevann, merker og vi klimaendringene. I følge Naturvernforbundet vil blant annet vannforsyningssystemene møte utfordringer ved f.eks. økt nedbør, og dersom klimagassutslippene fortsetter på dagens høye nivå ventes nedbøren å øke med 40-50% innen 2100. I ett allerede vått område av Norge er det ikke spesielt hyggelige nyheter.

IVAR planlegger for framtiden

IVAR jobber allerede for å sikre og forbedre vannforsyningen. På Langevatn nærmer vi oss ferdigstilling av ett topp moderne anlegg med en forventet leveringskapasitet fram til 2050. Ny hovedvannledning er under planlegging for å sikre forsyningen av rent drikkevann til regionen. Vannledningen vil gå igjennom 6 kommuner og blir omtrent 40 km lang. I tillegg arbeides det med å finne nye råvannskilder og reservevannskilder for å sikre alle god tilgang til vann både i en normal situasjon, men og ved økt beredskap. 

FN`s bærekraftmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har til gang til rent drikkevann innen 2030.

Gå inn på fn.no å lær mer om FN sine bærekraftsmål