Drikkevann er en av de viktigste ressursene vi har, og det er avgjørende for å opprettholde helse og liv.

Vi er heldige i vår region som har tilgang til rent og trygt drikkevann fra springen. IVAR har en lang tradisjon for å beskytte råvannskildene sine ved å for eksempel forby bading og camping ved kildene. Dette bidrar til å redusere forurensing av kildene.

Andre vannverk har ikke samme mulighet som IVAR til å beskytte kildene. De har gjerne kilder som er påvirket av menneskelig aktivitet. Denne aktiviteten kan forringe vannkildene.

Norske myndigheter har satt fokus på og krav til å ta vare på og bedre vannkvaliteten i alle vann og vassdrag i Norge, og vi ser også at det er en økt bevissthet rundt miljø i befolkningen. Det er veldig viktig at det settes krav til miljøet og vannkvaliteten. Mange tiltak er allerede implementert for å for eksempel redusere bruken av helseskadelige kjemikalier, redusere forurensning fra landbruket og industrielle aktiviteter. 

Vi står overfor klimaendringer som vil endre nedbørsmengden og påvirke råvannskvaliteten. Noen vil få mer nedbør og andre mindre. For de som allerede har lite vann er dette kritisk. Millioner av mennesker over hele verden mangler tilgang til rent vann, og dette fører til alvorlige helseproblemer og forverrer fattigdom.  

FNs bærekraftsmål nr 6 forplikter verdens land til å sikre alle tilgang til rent drikkevann innen 2030. Det er derfor viktig at vi tar vare på vannressursene våre.  Hver og en av oss kan bidra med å spare vann; vi kan ta kortere dusjer, slå av vannet mens vi pusser tennene og reparere kraner som lekker. En kran som drypper kan lekke 11 000 liter vann i året.  

I tillegg til innbyggerne må kommunene også ta ansvar. I gjennomsnitt lekker 30 prosent av vannet ut før det når forbrukerne. En oppgradering av gamle vannledninger og -nett er nødvendig for å sikre at kvaliteten på drikkevannet holder seg god helt til forbruker og ikke lekker ut i grunnen. 

I sum er drikkevann en av våre viktigste ressurser, og det er avgjørende at vi tar ansvar for å beskytte den. Dette betyr å redusere forurensning, øke bevisstheten om vannforbruk og arbeide for å sikre at alle har tilgang til trygt drikkevann.