IVAR IKS har gjort midlertidige tiltak for å stoppe en lekkasje fra utslippsledningen som leder renset avløpsvann ut fra renseanlegget på Bore i Klepp kommune.

Lekkasjen er begrenset ved at det er lagt matter og tørrmørtel over lekkasjestedet i påvente av permanent reparasjon. 

IVAR ble varslet om den mulige lekkasjen onsdag 14. juni og undervannsbilder bekrefter en lekkasje rundt 150 meter ut fra Borestranden. 

IVAR har bistått Klepp kommune i prøvetaking og analyser av badevannskvaliteten. Det er ikke funnet økt innhold av bakterier og badevannskvaliteten har vært vurdert som god. 

Klepp kommune er hele veien holdt orientert om framdrift i reparasjonsarbeidene. Statsforvaltaren i Rogaland er også varslet om lekkasjen.  

Undervannsbilde av lekkasjested avløpsledningen utenfor Borestranden i Klepp kommune. Bilde fra lekkasjested. Foto: EB Marine/IVAR IKS

IVAR IKS renseanlegg Bore er et sil-anlegg som ble satt i drift sommeren 2001. Renseanlegget mottar avløpsvann fra Klepp kommune og er dimensjonert for å ta imot avløpsvann fra 30 000 personekvivalenter. Renset avløpsvann ledes ut i åpent farvann ca. 1000 meter fra land.