Året 2022 ble et år hvor energi var et hett tema i alle kanaler; i nyhetsbildet, hos myndighetene, hos bedrifter og private husholdninger. Krig i Europa og store utfordringer i den europeiske energiforsyningen medførte høye og uforutsigbare svingninger i energipriser, noe som også gav konsekvenser for IVAR.

IVAR - en energiprodusent

Samtidig som IVAR har et energibehov for våre prosesser, og dermed må ha høyt fokus på energieffektivitet og redusert energiforbruk der det er mulig, er vi også en betydelig lokal energiprodusent.

I 2022 produserte IVAR nær like mye energi som vi totalt hadde i forbruk.
I energiproduksjon dekket vi 93,5 prosent av vårt energibehov. IVAR produserte 60,33 GWh i 2022. Dette tilsvarer nok energi til ca. 3800 boliger (basert på et årlig strømforbruk per bolig på 16 000 kWt).

Et samfunn der ingenting går til spille

Hvor kommer så all energiproduksjonen vår fra? Vår visjon er «Et samfunn der ingenting går til spille». Dette er absolutt relevant når vi ser på hvordan IVAR produserer energi fra ulike kilder som ellers kunne gått til spille.

Den største produksjonen av energi har vi ved våre to biogassanlegg.

Biogassanleggene produserer biogass fra matavfallet og avløpsslammet fra avløpsprosessen til våre innbyggere, samt noe næringsavfall. Begge anleggene har hatt økt produksjon av biogass i 2022 og produserte til sammen ca. 50 GWh. Biogassen er produsert av organisk avfall og er dermed et grønt alternativ til fossil naturgass. IVAR selger biogassen til Lyse, som videreselger denne lokalt som drivstoff, som alternativ til natur-gass for oppvarming og for bruk i fjern- og nærvarmeanlegg.

På Sele ligger et eldre deponi som produserer biogass fra nedbrytningsprosess av organisk materiale. Her har IVAR etablert et anlegg som samler opp biogass fra deponiet, som dermed kan benyttes i et lokalt gassnett som eies og driftes av Klepp Energi. I 2022 ble ca. 6 GWh biogass tatt ut fra deponiet. Gassen benyttes i et lokalt fjernvarmenett.

Vannet produserer strøm

På vår råvannsledning fra kilden Stølsvatn i Bjerkreim kommune, som leverer råvann til drikkevannsanlegget vårt på Langevatn i Gjesdal kommune, er det behov for trykkreduksjon.

Her ble det i 2003 som et alternativ til en tradisjonell trykkreduksjonsventil i stedet satt inn en turbin som produserer strøm.

I 2022 ble det produsert ca. 4 GWh strøm fra denne turbinen. IVAR og Dalane Energi eier kraftverket sammen i selskapet Stølskraft.

Restavfall som ikke kan materialgjenvinnes

I tillegg til energiproduksjonen som er nevnt i totaloversikten ovenfor, produseres det også energi fra deler av restavfallet.

IVAR søker hele tiden etter økt materialgjenvinning fra avfallsfraksjoner. Til tross for dette er det noen fraksjoner som ikke kan materialgjenvinnes. Disse benyttes til produksjon av strøm og fjernvarme ved Forus Energigjenvinning AS, hvor IVAR er medeier.

IVAR kan altså være stolt av at vi er en ikke ubetydelig lokal energiprodusent i regionen – hvor all produksjon er basert på vår visjon om «et samfunn der ingenting går til spille».