Hagerømlinger  

Hageplanter som spres i naturen er en stor trussel mot biologisk mangfold. Disse hageplantene er ikke en trussel i hagen, men blir det med en gang de havner på avveier og spres i naturmiljøet rundt. De kan utkonkurrere andre stedegne planter, konkurrere ut sjeldne og truede naturlige arter og bringe med seg skadelige insekter, snegler og sopp. I tillegg vokser og spres disse plantene ofte raskt via frø, røtter eller overjordiske stengler, og de kan endre jordsmonnet der de slår rot.  

Slike arter ble tidligere kalt svartelistearter, men kalles nå fremmede arter og skal ikke komme på avveier. Disse utgjør ofte et så stort problem for samfunnet at man er pålagt å forhindre spredning av dem.  

Her kaster du hagerømlinger 

Dersom du ønsker å kaste hageplanter, må du unngå å spre plantedeler og frø. Følg rådene under:  

 • Ikke kast hageavfallet i naturområder, tilfeldige avfallsplasser eller i veigrøft. 
 • Transporter hageavfallet, i sekk eller tildekket, til godkjent hageavfallsmottak på Sele. 
 • Vask hageredskaper som er benyttet. 
 • Jorden som plantene har stått i bør lukes jevnlig. 
 • Jorden bør ikke benyttes på andre steder.  

Komposteringsprosessen vil uskadeliggjøre de fleste plantefrø og -rester når komposteringstemperaturen over tid er høyere enn 60-70 ⁰C, noe hageavfallskomposten på Sele er.  

Planter som alltid må kastes som restavfall 

Noen hageplanter er forbudt å importere, selge og plante, og er av en slik art at de bør kastes som restavfall på gjenvinningsstasjonene. Det er viktig at du tar kontakt med personalet på gjenvinningsstasjonen du er på, slik at de kan vise hvor disse plantene skal kastes. Planter som skal i restavfallet, kastes gratis på gjenvinningsstasjonene til IVAR. I hovedsak skal disse gå til energigjenvinning/forbrenning for å unngå spredning. Dette gjelder også sykdomsbefengte planter og planterester. 

Eksempler på hagerømlinger er: 

 • Kjempebjørnekjeks 
 • Mispelarter 
 • Platanlønn 
 • Tindved 
 • Gyvel 
 • Tromsøpalme 
 • Rynkerose 
 • Kjempespringfrø 
 • Hagelupin 
 • Gravmyrt 
 • Kanadagullris 
 • Parkslirekne 
 • Fagerfredløs 
 • Russekål 
 • Gravbergknapp 

Trenger du mer informasjon om de ulike artene, kan du lese mer i brosjyre om hagerømlinger gitt ut av Statsforvalteren.

Regelverk: Forskrift om fremmede organismer.