Pil venstrePil høyreDekor, prikker

IVAR IKS har bygget et biogassanlegg for ulike typer slam, matavfall og annet organisk avfall på Grødaland i Hå kommune. 

Anlegget er plassert på Grødaland næringsområde like i nærheten av IVARs avløpsrenseanlegg, og blir ett av Norges største biogassanlegg.

Kostnader: Utvidelsen av Grødaland biogassanlegg koster 500 millioner kroner totalt.

Se film om utbyggingen her:

Utbygging Grødaland - status from IVAR Rundt on Vimeo.

IVAR renseanlegg Grødaland

Anlegget ligger i Hå kommune og er et kjemisk/biologisk renseanlegg med 4 SBR-tanker (sequence batch reaktor) og flotasjonanlegg. Etter den kjemiske og biologiske behandlingen sentrifugeres slammet og transporteres til IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren for videre behandling i biogassanlegget

Renseanlegget mottar husholdningsspillvann fra Varhaug samt industriavløp fra Kviamarka næringsmiddelpark og Norsk Protein AS. Utslippsrammen for anlegget er 150 000 pe.

 


Dette bildet er tatt på Grødaland 28. september 2015.

Biogassanlegg på Grødaland

Biogassanlegget bygges ut i to trinn hvor det i første trinn skal etableres et komplett anlegg for behandling av slam fra Grødaland renseanlegg, eksternt slam, septikslam både i avvannet og uavvannet form og silslam fra primærrenseanlegg.

Trinn to vil bestå av etablering av et mottaksanlegg for matavfall fra privathusholdninger, storhusholdninger og dagligvarekjeder i regionen, og skal erstatte dagens komposteringsanlegg på Hogstad.

Anlegget dimensjoneres for 22 600 tonn TS/år (2035) til biogassanlegget og vil da kunne produsere en biogassmengde på ca.65 GWh/år. Anleggsarbeidene startet opp januar 2014 og biogassanlegget vil være i full drift senest innen utgangen av 2016. Trinn to, som omfatter forbehandlingsanlegget for matavfall, skal ferdigstilles innen samme tidspunkt.

Biogassen vil bli oppgradert til biometan før det injiseres i Lyse sitt gassnett slik det skjer på Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ) på Mekjarvik i dag.

Biogassanlegget på Grødaland og anlegget på Mekjarvik vil kunne dekke det samlede drivstoffbehovet for alle regionens busser (200 busser). Dette er en viktig forutsetning for å kunne etablere et marked for bruk av biogass i regionen.


Det nye administrasjonsbygget på Grødaland. Foto: Anne Lise Norheim.

Tre prosjekter

Utbyggingen består av 3 prosjekter. Biogassanlegget, forbehandlingsanlegg for anaerob behandling av matavfall og energisentral eller biobrenselanlegg. Prosjektene har en samlet kalkyle på 716  millioner kroner, fordelt på selve biogass-anlegget (315 millioner),  forbehandlingsanlegget for matavfall (170 millioner) og biobrenselanlegget (231 millioner). Enova har innvilget en investeringsstøtte på 52,2 millioner kroner til selve biogassanlegget og som også har signalisert tilskudd til biobrenselanlegget med fjernvarmenettet.

Biogassen vil bli oppgradert til biometan før det injiseres i Lyse sitt gassnett slik det skjer på Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ) på Mekjarvik   i dag. Biogassanlegget på Grødaland og anlegget på Mekjarvik vil kunne dekke det samlede drivstoffbehovet for hele regionens bussflåte ( 350 busser). Dette er en viktig forutsetning for å kunne etablere et marked for bruk av biogass i regionen.

Enova-støtten  på ca. 52 mill.kr  forutsetter at all biogassen blir oppgradert og  brukt som klimanøytral drivstoff fra tappestasjoner langs rogassnettet til Lyse.  Dette betinger at bioanlegget må ha tilgang til fornybar energi for å dekke eget energibehov.

Biogassanlegget på Grødaland vil produsere store mengder biorester ( ca 30 000 tonn avvannet biorest/ år ved dimensjonerende kapasitet).  En mulighet er å foredle biorestene til jordblandinger sammen med avløpslam. Men i et kommersielt marked vil det være problematisk å få omsatt volumer på nærmere 150 000tonn årlig slik regelverkets krav til bruk i jordblandinger er i dag.

IVAR ønsker derfor bruke biorestene til å dekke biogassanleggets energibehov på 2,2 MW eller ca. 17 GWh årlig ved å  blande biorester med  sortert retur-trevirke, som i dag eksporteres til Sverige.  Brenselet skal produsere dampvarme i et eget biobrenselanlegg.

Ettersom det ikke er teknisk/økonomisk forsvarlig å bygge et såpass lite anlegg planlegges derfor et forbrenningsanlegg på ca 8 MW som også kan dekke varmebehovet til  Jæren Fjernvarme sitt planlagte fjernvarmeanlegg for forsyning av varme til industribedrifter  i Kviamarka .  Per i dag benytter bedriftene i Kviamarka naturgass  til å dekke energibehovet

Anlegget er designet for  gjenvinning av næringstoffene N, P og K i prosessvannet  som er sluttproduktet fra biogassanlegget slik utslippstillatesen for anlegget betinger.Biorestene er rikt på fosfor  som er en naturbegrenset ressurs og som det er stor fokus på mhp gjenvinning.

Det nye biogassanlegget på Grødaland:

• Gir robust og fleksibel slambehandling som dekker både
den nordre og søndre del av regionen.
• Er plassert i landets mest intensive jordbruksområde med landets største biogasspotensiale som gir store synergier overfor næringslivet og landbruk i regionen.
• Bygges for også å kunne levere fornybar fjernvarme til
Kviamarka næringspark (forbrenningsanlegg
basert på biorester + returflis).
• Åpner for at gårdsbaserte biogassanlegg kan levere rågass til sentral oppgradering av biogassen for bruk i regionens gassnett.
• Sammen med biogassproduksjonen på SNJ kan biogassen dekke behovet til regionens bussflåten (ca. 100 GWh).

Status

PROSJEKTLEDER: Homayoon Iranpour
BYGGELEDER: Jacob Osmundsen
KONSULENT: Norconsult
PROSESSBYGG: Implenia
ADMINISTRASJONSBYGG: Jærentreprenør
UTVENDIG ANLEGG: Bertelsen & Garpestad
FORBEHANDLINGSANLEGG: Goodtech
AVVANNINGSSYSTEM: Kruge Kaldnes
TERMISK HYDROLYSE: Cambi
GASSOPPGRADERING: Nærenergi
BILVEKT: Scanvaegt system
VARME OG SANITÆRANLEGG: Sig. Halvorsen
VENTILASJONSANLEGG: Urd klima
LUKTREDUSJONSANLEGG: Lindum
ELEKTRO OG AUTOMASJON: ECS automasjon.


KOSTNADER: Grødaland biogassanlegg koster 500 millioner kroner totalt.