Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Utbygging av SNJ

Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ) har blitt utvidet og oppgradert for å gi innbyggerne renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass.

Hele anlegget har blitt bygget inne i fjellet på Mekjarvik, og det har totalt blitt sprengt ut ca. 200.000 m3 fjell.

Se film om utbyggingen her:

Kostnad: Utvidelsen av Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ) har kostet 540 millioner kroner.

Foto: Anne Lise Norheim.

Bakgrunn

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er et kjemisk renseanlegg. Anlegget ble satt i drift i 1992 og er dimensjonert for 240 000 personekvivalenter. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. 1 person bidrar med 1 pe. Rensekravene for anlegget var i 1992 relatert til fosfor og organisk stoff.

I 2001 fikk IVAR ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen med strengere krav til fjerning av organisk stoff. Dette kravet ble overholdt i flere år, men fra 2008 viser analyseresultatene at rensekravet ble overskredet flere ganger enn Forurensningsforskriften tillater.

Hovedårsaken til avvikene er økt innhold av løst organisk stoff. Kjemisk rensing fjerner kun en liten del av dette stoffet. Det har derfor blitt etablert et biologisk rensetrinn for å overholde utslippskravene.

Sterk befolkningsvekst

Dagens belastning til SNJ er ca. 300 000 pe (snitt, 2014). Prognosene viser sterk folkevekst i regionen de kommende år. Kapasiteten til SNJ måtte derfor utvides. Det nye anlegget tåler 400 000 pe (trinn 1, 2035) og 500 000 pe (trinn 2, 2050).

Utbyggingen startet i desember 2013 med sprengningsarbeider. I 2014 ble det sprengt ut ca. 200 000 m3 fjell, og det ble ferdig i 2018.

Mer biogass

Slambehandlingen ved SNJ er anaerob utråtning med produksjon av biogass. I det nye renseanlegget ledes vannet gjennom siler før det biologiske trinnet for å få høyere gassproduksjonen.

I det nye biologiske renseanlegget brukes ikke kjemikalier. I 2014 ble det brukt over 4 800 m3 jernklorid (fellingskjemikalie) på SNJ.

I tillegg til å fjerne organisk stoff drives renseanlegget med biologisk fosforfjerning. Hovedårsaken til dette er at IVAR ønsker mest mulig plantetilgjengelig fosfor i gjødselproduktet.

OPPSUMMERING

Utvidelsen av SNJ vil gi innbyggerne renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass