Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Slambehandling

Slammet pumpes fra sedimenteringsbassengene til to store råtnetanker med volum på 3500 m3 hver. Dette slammet har et tørrstoffinnhold på om lag fem prosent, det vil si 95 prosent vann.

Utråtningen er en biologisk prosess hvor anaerobe bakterier bryter ned organisk stoff i slammet uten tilgang på oksygen. I prosessen produseres biogass, som består av om lag 60-70 prosent metangass. Dette er en gass med høy brennverdi. Biogassen gjennomgår en enkel forbehandling for fjerning av vann, skum og partikler før den ledes til gassoppgraderingsanlegget for å skille ut Co2 før den ledes inn på gassnettet til Lyse.
Utråtnet slam tilsettes polymer og avvannes i sentrifuger. Det er tre sentrifuger der to kan drives samtidig. Normalt oppnås 30-32 prosent tørrstoffinnhold etter avvanningen. Avvannet slam transporteres til to slampumper og pumpes inn til tørkeanlegget.

Tørkeanlegget består av to tørker, hvorav en drives kontinuerlig og den andre fungerer som en reservetørke ved lengre driftsstans. Begge tørkene har indirekte tørking som forsynes med damp som varmemedia.

Et kjelanlegg produserer damp til tørken og varmt vann for oppvarming av råtnetankene og bygningsmassen på anlegget. Kjelanlegget består av en kombinert olje-og gasskjel og en gasskjel.

Biopellets brukes som jordforbedrer i landbruket

Etter tørkeprosessen er tørrstoffinnholdet om lag 85 prosent. For at det skal være mulig å lagre, transportere og spre det tørre sluttproduktet, komprimeres det til små pellets i et eget pelleteringsanlegg. Sluttproduktet kalles biopellets og er tørt og støvfritt uten smittestoffer eller vond lukt.