Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Renseprosess

I renseanlegget blir avløpsvannet først forbehandlet i rister og sandfang for å fange opp flytegjenstander, grove partikler og sand. I sandfangbassengene tilsettes fellingskjemikaliet jernklorid som reagerer raskt med forurensningene i avløpsvannet slik at det dannes små partikler. Deretter bygges disse små partiklene opp til større partikler (fnokker). Dette kalles flokkulering og skjer delvis i de luftede sandfangbassengene og i egne kamre med omrøring (flokkuleringkamre).

Etter flokkulering ledes avløpsvannet inn i sedimenteringsbassengene hvor fnokkene synker til bunns ved hjelp av sin egen tyngde. Det rensede vannet ledes ut fra overflaten av sedimenteringsbassengene til 80 meters dyp i Håsteinfjorden 1,6 km fra land.

Vi renser avløpet for at du skal kunne nyte rent hav og rene strender .

Hele anlegget er bygget med to separate og parallelle linjer slik at det er mulig å gjøre forsøk med andre løsninger eller drive vedlikehold uten at driften forstyrres. Forsøk gjøres fortløpende for å sikre at anlegget blir drevet på en teknisk og økonomisk best mulig måte.