Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Regionale renseanlegg

I tillegg til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren har IVAR også flere regionale renseanlegg.

IVAR renseanlegg Bore

IVAR renseanlegg Bore er et silanlegg som ble satt i drift sommeren 2001. Silanlegget består av to siler som har roterende silduk.

Renseanlegget mottar avløpsvann fra Klepp kommune og er dimensjonert for 20 000 personekvivalenter (pe). En personekvivalent tilsvarer en person. Renset avløpsvann ledes ut i åpent farvann, ca 1000 meter fra land.

 IVAR renseanlegg Nærbø

IVAR renseanlegg Nærbø i Hå er et silanlegg. Renset avløpsvann føres direkte til Nordsjøen. Utslippspunktet ligger ca 40 meter utenfor Håtangen på seks meters dyp. Anlegget ble satt i drift rundt 1980. IVAR oppgraderte dette anlegget i 2012.

 IVAR renseanlegg Oltedal

IVAR avløpsrenseanlegg Oltedal er et biologisk/kjemisk anlegg som renser avløpsvannet fra tettstedet Oltedal i Gjesdal kommune. Anlegget ble åpnet i januar 1990 som et kjemisk avløpsrenseanlegg. Den biologiske delen ble satt i drift i september 1997.

Anlegget mottar kommunalt avløpsvann fra ca. 500 personer.

Avløpsvannet pumpes først gjennom et Salsnes-filter med lysåpning 0,1 - 1,0 mm. Filteret fjerner avløpssøppel fra avløpsvannet. Deretter ledes avløpsvannet til sandfang og utjevningsbasseng før det pumpes til det biologiske rensetrinnet. Avløpssøppelet kjøres til forbrenningsanlegget på Forus.

I den biologiske prosessen fjernes i hovedsak løst organisk stoff i en biofilmprosess. Bakteriene vokser på et medium av plast, Kaldnesmedium, og danner en biofilm. Det biologiske rensetrinnet består av to basseng (bioreaktorer). Det tilføres luft i den ene bioreaktoren. Luften tilfører biofilmen nødvendig oksygen, samtidig som plastmediene holdes i bevegelse i vannfasen. Den andre bioreaktoren tilføres ikke luft. Her er det en omrører som holder avløpsvannet i bevegelse.

Etter hvert som biofilmen vokser, vil denne løsne fra bæremediet som små flak og følge vannet videre til separasjonstrinnet.

Etter den biologiske rensingen tilsettes fellingskjemikaliet PAX XL60 for å fjerne hovedsakelig løst fosfor. PAX XL60 er et aluminiumbasert kjemikalium som sammen med bl.a. fosfor danner små partikler. Deretter bygges disse små partiklene opp til større partikler (fnokker). Dette kalles flokkulering og skjer i egne kamre med omrøring (flokkuleringkamre).

Etter flokkuleringen ledes avløpsvannet inn i et sedimenteringsbasseng. I sedimenteringsbassenget synker slamfnokkene til bunns og pumpes til et slamlager. Det rensede vannet renner ut i Oltedalselva. Slammet transporteres til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren for videre behandling.

 IVAR renseanlegg Sirevåg

IVAR renseanlegg Sirevåg er et mekanisk renseanlegg med to finsiler. Anlegget ble satt i drift sommeren 2003.Renseanlegget mottar avløpsvann fra blant annet Sirevåg og Ogna.

Etter siling ledes avløpsvannet til utslippspunktet som ligger ca. 150 m fra land på 20-25 m dyp. Tilførselsledning til anlegget er etablert i et borehull under Sirevågen. Borehullet ble etablert ved styrt fjellboring. Dette er et av de lengste styrte borehull i fjell på land i Norge. Samme teknikk ble brukt for å etablere utslippspunktet.

IVAR renseanlegg Vigrestad

IVAR renseanlegg Vigrestad er et mekanisk renseanlegg med en finsil. Anlegget ble satt i drift i 2009. Etter siling ledes avløpsvannet til utslippspunktet som ligger på to meters dyp.

IVAR renseanlegg Vik

IVAR renseanlegg Vik er et biologisk anlegg som renser vannet fra Time kommune (Bryne, Undheim, Lyefjell og Kverneland) og  Klepp kommune (Tu, Tjøtta, Pollestad, Klepp stasjon, Engelsvoll og Orstad). Anlegget er dimensjonert for å kunne motta avløpsvann fra 50.000 personer.

Avløpsvannet pumpes først gjennom ei finrist. Deretter ledes vannet til luftet sandfang og fettfang før det pumpes til det biologiske rensetrinnet.

Ristene og sand- og fettfanget fjerner avløpssøppelet fra avløpsvannet. Avløpssøppelet kjøres til forbrenningsanlegget på Forus.

Den biologiske prosessen er en aktivslamprosess, det vil si at bakteriene beveger seg fritt rundt i vannmassene i motsetning til en biofilmprosess hvor bakteriene vokser på en fast flate. Det biologiske trinnet består av to parallelle basseng (bioreaktorer) som tilføres luft.

Etter den biologiske prosessen ledes avløpsvannet inn i to parallelle sedimenteringsbasseng. I disse bassengene synker bakteriene til bunns. En del av bakteriekulturen/slammet blir ført tilbake til prosessen. Resten av slammet fortykkes i en slamfortykker til ca. 7 % tørrstoff-innhold og transporteres til IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren for videre behandling.

Det rensede vannet renner ut i sjøen ved Viktangen.

IVAR renseanlegg Grødaland

Anlegget ligger i Hå kommune og er et kjemisk/biologisk renseanlegg med 4 SBR-tanker (sequence batch reaktor) og flotasjonanlegg. Etter den kjemiske og biologiske behandlingen sentrifugeres slammet og transporteres til IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren for videre behandling i biogassanlegget

Renseanlegget mottar husholdningsspillvann fra Varhaug samt industriavløp fra Kviamarka næringsmiddelpark og Norsk Protein AS. Utslippsrammen for anlegget er 150 000 pe.

IVAR renseanlegg Grytnes

Renseanlegget på Jørpeland i Strand kommune er et mekanisk anlegg (sil) som ble satt i drift i 1996. Utslippspunktet for renset avløpsvann er i Idsefjorden på 24 m dyp.

IVAR renseanlegg Tau

Renseanlegget på Tau i Strand kommune er et mekanisk anlegg (sil) som ble satt i drift i 1995. Utslippspunktet for renset avløpsvann er i Hidlefjorden på 30 m dyp.