Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Organisk gjødsel
Sist oppdatert: 2017-01-22

Slammet som blir skilt ut fra avløpsvannet, går gjennom en omfattende behandling før det til slutt blir et gjødselsprodukt som kan brukes i blant annet kornproduksjon.

Slammet pumpes fra sedimenteringsbassengene til to store råtnetanker. Utråtningen er en biologisk prosess hvor anaerobe bakterier bryter ned organisk stoff i slammet uten tilgang på oksygen. Etter tre ukers opphold i biogassreaktorene er slammet stabilisert. Gjennom sentrifugering blir mesteparten av vannet fjernet fra det flytende slammet.  Det avvannete slammet tørkes deretter ved 100 grader i en halv time og blir så pelletert.

Det pelleterte slammet kalles biopellets. Produktet er uten fremtredende lukt og uten smittestoff. Tørkeprosessen dreper alle helseskadelige mikroorganismer. Biopellets brukes til jordproduksjon og som jordforbedring på grøntområder og kornarealer. Gjødselverdien er lav i forhold til kunstgjødsel, men det organiske innholdet gjør produktet ettertraktet for brukere i den delen av landet som mangler naturgjødsel. Næringsinnhold, og innhold av tungmetaller og bakterier, overvåkes kontinuerlig. Biopellets sendes ikke ut fra anlegget uten at alle offentlige krav gitt i Gjødselvareforskriften er tilfredsstilt.   

En miljøriktig organisk gjødsel fremstilles ved å oppgradere det tørkete slammet med næringssalt før pelletering. Den organiske gjødselen har samme næringsverdi og tekniske egenskaper som kunstgjødsel og kan spres med konvensjonelt utstyr. Gjødselen kan i brukes til kornarealer, oljevekster og gjenlegg. Næringssammensetningen kan styres til ønsket formulering.


Denne miljøvennlige gjødselen er uten helseskadelige mikroorganismer og innholdet av miljøgifter er innenfor myndighetenes grenseverdier. I tillegg til produksjon av biogass utgjør gjødselproduksjon en fremtidsrettet, miljøriktig total utnyttelse av det organiske innhold i avløpsvannet. Næringssalt resirkuleres, tilbakeføres til næringskjeden og erstatter mineralgjødsel. 


Forsøk viser god vekst og avling av korn. De gode resultatene kan skyldes et av den organiske gjødselens fortrinn - en forlenget gjødslingseffekt.