Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Ny vannkilde

IVAR forsyner i dag ca. 320 000 mennesker med drikkevann. Regionen vår er i sterk vekst, og prognoser viser at vi sannsynligvis vil være 500 000 mennesker i 2050. De vannkildene som IVAR har i dag, vil ikke være store nok til å sørge for nok vann til så mange, og i løpet av 8-12 år må vi ha funnet vannkilder som kan supplere de vi har i dag.

Vi har søkt etter kilder med god vannkvalitet, noe vi finner i store og djupe innsjøer. Flere mulige kilder er undersøkt, og ut fra en totalvurdering er Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune funnet å være best egnet. Denne avgjørelsen er også sett i sammenheng med at det skal etableres en utvidet vannbehandling ved Langevannsverket.

August 2018: Etter en helhetlig vurdering mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at fordelene med Birkelandsvatnet som drikkevannskilde er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser. Derfor har NVE gitt tillatelse til å hente ut drikkevann fra Birkelandsvatnet. Les mer her.


 

Vi har laget en brosjyre om prosessen som skal gjøre Birkelandsvatn til ny vannkilde.

Les den her:

 

Planprogram

Konsesjonssøknad er innsendt til NVE i november 2015. I linkene under finner du konsesjonssøknad og konsekvensutredninger.

Konsesjonssøknad del 1

Konsesjonssøknad del 2

 

Konsekvensutredningene som er utført av Multiconsult, ligger her:

1. Bjerkreimsvassdraget - Hydrologi

2. Bjerkreimsvassdraget - Skredfare

3. Bjerkreimsvassdraget - Landskap og Kulturminner

4. Bjerkreimsvassdraget - Naturmangfold offentlig versjon

5. Bjerkreimsvassdraget - Samfunnsmessige virkninger

6. Bjerkreimsvassdraget - fisk og ferskvannsbiologi

7. Birkelandsvatnet - Klausulering

 

Undersøkelser gjort i forbindelse med utredningen av ny drikkevannskilde:
Hovedplan drikkevann 2050
ROS-analyse av konsekvenser for landbruket.

 

Tilbakemelding på høringsinnspill gitt til søknaden

Søknaden med underliggende dokumentasjon har vært ute på høring og det er kommet inn høringsinnspill fra 29 instanser. IVARs kommentarer til innspillene kan du lese her:

Besvarelse på høring av søknad til NVE.

 

Sluttbefaring

27. oktober 2016 gjennomførte NVE sluttbefaring i området Birkelandsvatn og Store Myrvatn.