Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Sist oppdatert: 2016-12-16

IVARs kvalitet- og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO-standardene 9001:2011 (kvalitet) og 14001:2015 (miljø).

IVARs kvalitetssystem er integrert og omfatter kvalitet, ytre miljø og HMS.
Kvalitetssystemet inkluderer organisasjonsstruktur, planleggingsaktiviteter, ansvarsforhold, praksis, prosesser og ressurser.

• Kvalitetssystemet skal sikre kvaliteten på aktiviteter og produkter som IVAR leverer. Det gjelder både interne og eksterne aktiviteter. IVARs kvalitetssystem tilfredsstiller ISO 9001:2011.
• Miljøstyringssystemet er den delen av IVARs styringssystem som iverksetter, oppnår og vedlikeholder IVARs miljøpolitikk. IVARs miljøsystem tilfredsstiller ISO 14001:2015.
• HMS-systemet er basert på krav om systematisk gjennomføring av HMS-tiltak og er lovfestet i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid”. (Internkontrollforskriften)

Styringssystemets intensjon er at det ikke skal være mer omfattende enn nødvendig for å oppnå målene for kvalitet, miljø og HMS. Det omfatter alle avdelinger, seksjoner og anlegg som er en del av IVARs organisasjon. Styringssystemet gjelder også for andre instanser som arbeider i eller for IVAR.

Akkreditering av prøvetaking av avløpsvann
Forurensingsforskriftens § 14 – 11 stiller krav om at virksomheter som utfører prøvetaking på avløpsanlegg som omfattes av kapittel 14 skal være akkreditert. Dette gjelder anlegg som ligger i tettbebyggelse med samlet utslipp på over 10 000 pe til sjø eller over 2000 pe til ferskvann/elvemunning.


For IVAR gjelder dette følgende fire anlegg:

- Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ).
- IVAR renseanlegg Grødaland.
- IVAR renseanlegg Vik.
- IVAR renseanlegg Bore.

I tillegg utfører Hestnes renseanlegg i Eigersund kommune prøvetaking i henhold til IVARs kvalitetssystem.  Personellet ved Hestnes renseanlegg er å regne som kontrahert personell.

IVAR er innvilget akkreditering for prøvetaking av avløpsvann for disse anleggene fra Norsk Akkreditering. Dette innebærer at IVAR tilfredsstiller kravene stilt i NS-EN ISO 17025 som omfatter prøvetaking av avløpsvann. Prøvetakingsrutinene bygger på NS-ISO 5667-10 – Veiledning i prøvetaking av avløpsvann- med tilpasning til lokale forhold.Akkreditering av analyser
Forurensingsforskriftens § 13 - 14 stiller krav om at konsesjonsanalyser av avløpsvann skal utføres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. 
IVAR IKS har eget laboratorium på Sentralrenseanlegg Nord-Jæren som analyserer prøver fra alle IVARs avløpsrenseanlegg.

Laboratoriet er innvilget akkreditering etter NS-EN ISO 17025 fra Norsk Akkreditering for følgende analyser:

- Suspendert stoff, SS (NS-EN 872)
- Fosfor, Tot-P (NS-EN ISO 6878)
- Kjemisk oksygenforbruk, KOF (NS-ISO 15705)
- Biokjemisk oksygenforbruk, BOF5  (NS 4758)

Skulle det være spørsmål om hvordan IVARs virksomhet påvirker det ytre miljøet, ta gjerne kontakt med oss.