Det betyr at hageavfall som plengress, ugress og blomster, løv, greiner og kvister, avskårne blomsterkvaster, potteplanter (både de du har inne og ute), ikke skal kastes i matavfallet (eller i noen av de andre dunkene). Jord, stein og grus skal ikke kastes i avfallsdunken.

Det er i hovedsak to grunner til at vi må skille matavfall- og hageavfall.

  • 1. januar 2023 ble det endringer i den nasjonale avfallsforskriften. Denne sier at kommunene skal sørge for at matavfall og hagefall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering (§10a-4). I hele Norge skal derfor både mat- og hageavfall sorteres. 
  • IVAR må utnytte ressursene i rent matavfall bedre. Dette vil gi lavere driftskostnader, økt biogassproduksjon og større miljøgevinst.
     

Hvordan vil endringene med hageavfall ut av matavfall påvirke deg som innbygger?

Snart skal ingenting av hageavfallet kastes i den brune dunken.

Kommunen din arbeider nå med å finne alternative innsamlingsordninger for hageavfallet. Det er ventet at disse blir innført i løpet av 2023, og senest 1. januar 2024.

Sjekk kommunen din sin hjemmeside for å se hvilken løsning som gjelder for din husholdning. Har du spørsmål angående avfallsdunker osv, er det kommunen din du må kontakte.

Noen kommuner har allerede etablerte egne innsamlingssteder for hageavfall, hvor du kan levere gratis i sitt nærområde på utvalgte dager i året, typisk vår og høst. Enkelte kommuner tilbyr og henting av hageavfall via www.hentavfall.no.

Du kan også levere hageavfall gratis på IVAR sine gjenvinningsstasjoner.
 

Hva skjer med hage- og matavfallet i dag?

I dag er det mange kommuner som samler inn hageavfallet sammen med matavfallet i den brune avfallsdunken. Hage- og matavfallet sendes til IVARs innsamlingssted for matavfall:  IVARs biogassanlegg på Grødaland i Hå. 

Anlegget på Grødaland er bygget for å sortere matavfall og omgjøre ressursene i matavfallet til biogass. Det er i utgangspunktet ikke designet for å håndtere hageavfall.
 

Så hvorfor har vi tillatt hageavfall i matavfallet da?

I IVAR-regionen hadde vi før biogassanlegget ble tatt i bruk, lang tradisjon for innsamling av matavfall og hageavfall i brun dunk. Vi ønsket derfor å se på mulighetene for å fortsette med innsamlingsordningen, i samsvar med hva kommunene også ønsket. Vårt perspektiv var at det ville være bedre om anlegget kunne sortere ut hageavfallet, fremfor at alle innbyggerne skulle gjøre det.

Dette har nå vist seg ikke mulig. Teknologien klarer det ikke. Hageavfallet blir vi derfor nødt til å skille ut manuelt før matavfallet sendes videre til biogassprosessen. Det er ressurs- og arbeidskrevende, i tillegg til at mye matavfall som kunne blitt brukt til biogassproduksjonen går tapt i denne prosessen, for eksempel hvis matavfallet er levert løst i dunken eller kvister og lignende har stukket hull på posene. Det fører til at mye ressurser går tapt i sorteringen.

Selv om sand, jord, stein og grus ikke skal kastes sammen med hageavfallet får vi inn store mengder som går inn i prosessen og fører til slitasje på anlegget, og krever mye vedlikehold noe som også øker kostnadene.
 

Hva skjer med hageavfallet?

Mye av hageavfallet som sorteres ut av matavfallet går i dag til forbrenning. Grunnen er at det er blitt blandet sammen med både plast -og matavfall noe som gjør at det ikke egner seg til kompostering.

Ved å sortere hageavfallet ut av matavfallsdunken kan hageavfallet leveres til Sele og Nordmarka gjenvinningsstasjon for kompostering, mens matavfallet blir gjort om til biogass. Slik får vi utnyttet begge ressursene mer effektivt.

 

Hvordan vil endringene føre til større miljøgevinst og lavere kostnader?

Endringen ved at hageavfallet skal ut av matavfallet bidrar til flere ting. At vi får utnyttet ressursene i rent matavfall bedre gir en større miljøgevinst. Vi får også produsert mer biogass som resultat. I tillegg får vi sendt det rene hageavfallet til gjenvinningsstasjonene Sele og Nordmarka og brukt dette som en egen ressurs.

Av hageavfallet kan vi lage kompostjord og torvfrie jordblandinger.

Ved omleggingen av hageavfall ut av matavfall sparer vi også mye transportutgifter, ved at ressursene havner riktig sted i utgangspunktet, og ressursene benyttes bedre separat. I tillegg til at slitasje og vedlikeholdskostnader på biogassanlegget på sikt vil bli lavere enn å fortsette slik vi gjør i dag.