Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Distribusjonssystem

IVAR leverer vann til de enkelte kommunene gjennom store hovedvannledninger. Kommunene er koblet til disse hovedledningene gjennom ventilkamre og kummer, og distribuerer vannet videre ut til sine abonnenter gjennom sitt eget ledningsnett.

IVARs største vannledning, og dermed hovedforsyning, er 31 km lang og går fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal til Tjensvollbassengene i Stavanger. Denne ledningen har en diameter på 1,2 meter, og ble satt i drift i 1999. På strategiske steder langs ledningen er det bygd store ventilkamre der de kommunale ledningsnettene blir forsynt med vann fra IVAR. Her blir trykket tilpasset det behovet den enkelte kommune har på stedet.

Den gamle Langevannsledningen er blitt rehabilitert på strekningen fra Tronsholen i Sandnes til Tjensvoll. Dette er gjort ved at det er trukket et nytt glassfiberrør inni det gamle og dårlige betongrøret. Det nye røret har en diameter på 700 millimeter, og forsyner deler av Sandnes og Stavanger, samtidig som det fungerer som reserve for den store hovedledningen om denne skulle være ute av drift. For at denne ledningen skal få god nok kapasitet i en krisesituasjon, er det bygd en stor pumpestasjon på Tronsholen som øker vannmengden mot Stavanger.

Jærledningen er betegnelsen på den hovedledningen som går mellom vannbehandlingsanlegget på Matningsdal i Hå (reserveanlegg) og Tronsholen. Dette er en betongledning med varierende diameter på 700, 800 og 900 millimeter. Som navnet sier forsyner den Jærkommunene Klepp, Time og Hå, samt deler av Sandnes. Ledningen er koblet sammen med den store hovedvannledningen på Orstad, og på den måten får også Jæren vann fra vannbehandlingsanlegget på Langevatn.

Det vannet som leveres til Randaberg kommune går via Stavanger kommunes ledningsnett. Den 12 kilometer lange sjøledningen til Kvitsøy tas ut fra ledningsnettet i Randaberg.

Rennesøy forsynes med en sjøledning fra Hundvåg, og dermed via Stavanger kommune, og Finnøy kommune får sitt vann fra både Rennesøy og IVARs behandlingsanlegg i Strand.

Siden Langevatn vannbehandlingsanlegg ligger så høyt (159 m.o.h) kan mesteparten av forsyningsområdet få vann med godt trykk uten pumping. Trykket må for det meste reduseres før det kan leveres til abonnenter. I fjernere områder må det imidlertid pumping til for å få akseptabelt trykk, enten med IVARs egne eller med kommunale trykkøkningsstasjoner.