Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Biogass

Biogass - hva er det? Hvordan blir den til og hvordan kan den brukes som drivstoff?

Biogassen som i dag selges på Lyses fyllestasjoner er produsert av IVAR på Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ) i Mekjarvik i Randberg kommune. Gassen produseres av slammet fra renseanleggene på Mekjarvik, Oltedal, Vik og Grødaland.

Produksjonen

Produksjonen foregår i to store råtnetanker, hvor anaerobe bakterier bryter ned organisk stoff i slammet. Under denne prosessen produseres biogass, som normalt består av ca 60 –70 prosent metangass. Resten består i hovedsak av CO2. Metangass  er en klimagass med 23 ganger større negativ effekt som drivhusgass enn CO2.

Gjennom å behandle slam og organisk avfall i biogassanlegg, kan utslippene reduseres. I biogassanlegget blir gassen samlet opp på en kontrollert måte, og kan derfor brukes som en energigass i stedet for å slippes ut i atmosfæren. Biogassanlegg er et effektivt klimatiltak som reduserer utslipp, samtidig som det produserer fornybar energi.

På SNJ blir hele biogassproduksjonen oppgradert ved at CO2 skilles ut i et eget prosessanlegg. Deretter selges gassen til Lyse Neo, som distribuerer den videre som en klimanøytral gass. Dette er fordi den mengden CO2 som frigjøres ved forbrenning av biogass, tilsvarer den mengden CO2 som biomassen eller plantene har akkumulert fra atmosfæren.

I gassnettet til Lyse Neo blandes naturgass fra Nordsjøen med klimanøytral biogass fra slambehandling.  Etter hvert som vi produserer mer og mer biogass, vil andelen naturgass reduseres. Visjonen til Lyse Neo er at all gass i gassnettet på sikt er lokalprodusert, fornybar og klimanøytral. I dag produserer IVAR ca 4 500 000 m3 biogass hvert år.

Dette representerer en energimengde på 30 GWh per år og det  tilsvarer drivstofforbruket til 4000 privatbiler med årlig kjørelengde på 15.000 km. Klimagevinsten tilsvarer 7680 tonn CO2 hvert år. IVAR vil i løpet av fire-fem år kunne produsere nærmere 100 GWh hvert år fra planlagte utvidelser av biogassproduksjonen. Dette vil langt på veg kunne dekke fylkeskommunens visjon om at hele bussflåten i regionen skal kunne kjøre på biogass.

Hva er egentlig biogass?

I videoene nedenfor blir prosessen enkelt forklart: