Verdens miljødag er FNs viktigste dag for å oppmuntre verdens bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt. 

Hovedtema i 2019 er luftforurensning. I år er det Kina som er vertskap for hovedmarkeringen av miljødagen, og fokus vil også være på Asias storbyer, som har store problemer med luftforurensning.

Verdens miljøadag har blitt markert hvert år siden 1972, og i fjor var tema «Bekjemp plastforurensning».

Ved å markere dagen ønsker vi økt bevissthet omkring miljøspørsmål, forurensning og forbruk av plast. 

Klimaendringer og luftforurensning er to sider av samme sak. Utslipp fra fabrikker, fossilt brennstoff eller gasser som bidrar til global oppvarming bidrar også til luftforurensning.

FNs bærekraftsmål nummer 13 handler om å stanse klimaendringene, bærekraftsmål nummer 11 handler om å forbedre byer og samfunn, og nummer 15 handler om ta vare på livet på land. Å redusere og fjerne luftforurensingen er en del av alle disse målene, skriver fn.no.

IVAR tar ansvar

Visste du at biogassen som selges ved Lyses fyllestasjoner er produsert av IVAR?

Biogass er en helt naturlig gass som er en fellesbetegnelse på gassene metan og karbondioksid, som oppstår når mat og organisk avfall råtner. Råtneprossessen er helt naturlig og biogassanleggene sørger for at gassene samles opp på en kontrollert måte og brukes som energigass, istedenfor å slippes ut i atmosfæren. 

I motsetning til fossil energi er biogassen klimanøytral og fornybar, fordi vi ikke tilfører ny CO2 som ikke allerede er en del av det naturlige kretsløpet. Når fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile energikilder, får vi både klima- og miljøgevinst. Les mer om biogass her!

I dag produserer IVAR ca 4 500 000 m3 biogass hvert år. Det tilsvarer drivstofforbruket til 4000 privatbiler med en årlig kjørelende på 15 000 km.

For utslipp til luft vil det nye ettersorteringsanlegget for restavfall fjerne hoveddelen av all plast som går inn i forbrenningsanlegget til Forus energigjenvinning, og dermed betydelig redusere det fossile utslippet.

Les mer om IVARs fokus på bærekraft i Årsrapporten for 2018.