Arbeidene med den 2,1 km lange tunnelen mellom Grannes og Tjensvoll er godt i gang, og på Grannes er det til nå sprengt ut rundt 265 meter tunnel.

På Tjensvoll er nå forberedende arbeider igangsatt, og i løpet av uke 18 starter vi arbeidet med å sprenge ut vei og rundt 30 meter av tunnelen på Tjensvoll.

Tunnelpåhugget på Tjensvoll ligger like vest for Morgedalsveien, og beboere i området vil ved sprenging merke vibrasjoner og rystelser i grunnen. Det er imidlertid ingen fare for skader på bygninger knyttet til dette.

Det er montert rystelsesmålere på utvalgte bygg for å måle vibrasjoner i grunnen. Etter hver salve gjennomgås data fra målerne for å sikre at disse er innenfor fastsatte grenseverdier. Det må påregnes noe støy og støv i forbindelse med boring og sprenging.

Tunnelarbeidene er planlagt ferdigstilt sommeren 2024.

Mer informasjon om prosjektet Ny hovedvannledning Vest finner du her.