Funnene kommer frem i et nytt samarbeidsprosjekt mellom IVAR og NORCE, og viser at det er mulig å rapportere både mengden mikroplast-partikler i luft, og størrelsen på partiklene. Metodene danner et godt utgangspunkt for videre undersøkelser, sier seniorforsker Alessio Gomiero.

IVAR jobber etter en sirkulærøkonomisk tankegang der målet er å skape minst mulig avfall, og utnytte alle ressurser best og lengst mulig. IVAR bruker derfor avløpsslam og matavfall til biogassproduksjon. Forskerne har analysert prøver av støvet som oppstår i IVARs gjødselfabrikk ved håndteringen av «bioresten» fra denne gassproduksjonen.

Gjenbruk av biologiske og andre avfallstyper krever ofte behandling som kan føre til betydelige arbeidsmiljøbelastninger, særlig i form av helseskadelig støv.

«Bioresten» inneholder både mikroplast og endotoksiner, før den behandles ferdig - og igjen brukes til å lage et organisk fullgjødselprodukt. Endotoksiner er bakteriegifter, og mikroplast er små partikler av plast som har en størrelse mellom 0,001 og 5 millimeter.

Første gang

Dette er første gang mikroplast har blitt dokumentert i slike luftprøver.

– Så langt vi kjenner til, er vi de første til å rapportere om luftbåren mikroplast fra denne typen innendørs arbeidsmiljø. Vi har etablert det som kalles for et «proof of concept». Med andre ord: vi presenterer metoder som påviser forekomster av mikroplast i luft. Korrelasjonen mellom mikroplast og nivåer av endotoksiner er også interessant. Men et begrenset antall prøver gjør at vi ikke kan konkludere hva gjelder eventuell helsemessige konsekvenser. Det anbefales hyppigere prøvetaking og større utvalg i fremtidige studier for å kunne konkludere, sier seniorforsker Alessio Gomiero i NORCE.

Han mener det vil være interessant å klarlegge eventuelle samvirkninger mellom mikroplast og endotoksiner i støv ved avløps- og avfallsbehandlingsanlegg.

Les mer om metodene på norceresearch.no.