Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Nye anlegg sikrer reinere sjø

IVAR har satt i drift et nytt avløpsrenseanlegg på Nærbø og har utvidet renseprosessen i anlegget på Grødaland. Den offisielle åpningen for begge ble foretatt 22. mars.

Kloakkrenseanlegget på Grødaland ble først satt i drift i 2008. Det har nå blitt utvidet med det nytt rensetrinn - flotasjon.

Dette var opprinnelig et biologisk renseanlegg av type SBR (sequence batch reaktor) med fire bioreaktorer. I tillegg til det biologiske rensetrinnet var det mekanisk forbehandling i rister og sandfang.

Bildet viser den nye delen av IVAR renseanlegg Grødaland.
Foto: Lars Skretting

Renseanlegget behandler avløpsvann fra Varhaug, Norsk Protein AS og industri¬området på Kviamarka.

Utslippskravet for anlegget er relatert til organisk stoff (BOF5) og suspendert stoff (SS), det vil si primærrensing.

Eksisterende SBR-anlegg er dimensjonert for 70 000 pe (personekvivalenter), mens gjennomsnittlig belastningen til anlegget var 100 000 pe i 2012 . For å øke kapasiteten, er det nå etablert et flotasjonsanlegg med kjemikaliedosering og et utjevningsbasseng før vannet ledes til eksisterende SBR-tanker.

Arbeidet med denne utvidelsen begynte i november 2011. Flotasjonsanlegget ble satt i drift i slutten av februar 2012.

Slammet som tas ut fra SBR-tankene og flotasjonstrinnet sentrifugeres og transporteres til IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik for videre behandling i biogassanlegget.
 

Det nye renseanlegg på Nærbø erstatter det gamle anlegget som ble bygget på 80-tallet. Dette var nedslitt og lite hensiktsmessig etter dagens krav; både med tanke på rensegrad og HMS-krav.

Byggingen av det nye anlegget startet februar 2012. Nytt anlegg ble satt i drift i slutten av januar 2013.

Det nye renseanlegget er et mekanisk renseanlegg (sil-anlegg) som er dimensjonert for opptil 10 000 pe og 200 l/s.  Anlegget består av to filterduker som roterer på hver sin maskin. Kapasiteten på hver sil er 120 l/s.

Rensekravet til det nye anlegg er 20 % SS-reduksjon (suspendert stoff). Anlegget fjerner om lag åtte tonn slam per uke med en TS på ca. 25 % (tørrstoffprosent).

Det gamle renseanlegg skal rives i april 2013.