Etter en helhetlig vurdering mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at fordelene med Birkelandsvatnet som drikkevannskilde er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser. Derfor har NVE gitt tillatelse til å hente ut drikkevann fra Birkelandsvatnet.

Bilde av birkelandsvatnet

Les saken i Aftenbladet her!

Det skal sikre tilstrekkelige mengder drikkevann til 12 kommuner i Stavangerregionen med en forventet folketallsøkning opptil 500.000 personer fram mot 2050.

Ulike vannkilder og løsninger er vurdert og to av disse er også konsekvensutredet: Birkelandsvatnet og Store Myrvatn.

IVAR søker bare om utbygging av Birkelandsvatnet. Dette alternativet har betydelig lavere utbyggingskostnad enn Store Myrvatn og miljøvirkningene er også noe mindre på grunn av kortere vannvei og mindre inngrep, heter det i vedtaket fra NVE.

Det skal bygges ca. 1 km ny anleggsveg, ca. 4,8 km ny råvannstunnel og en 800 meter lang service- og tilkomsttunnel med portalbygg.

For å sikre tilstrekkelig drikkevann og minstevassføring i tørre perioder, vil IVAR tappe vann fra de regulerte vannene Stølsvatn og Romsvatn til Birkelandsvatnet innenfor den konsesjon IVAR allerede har.

Lokalt har det vært mye diskusjon om restriksjoner på aktiviteter i nedbørsfeltet til drikkevannet, og mange bønder har fryktet for framtiden.

NVE legger vekt på at Mattilsynet som faginstans vurderer Birkelandsvatnet som en svært sikker kilde.

– Mattilsynet har godkjent Birkelandsvatnet som vannkilde uten klausulering og mener at gjeldende lover og regelverk vil skjerme kilden for uheldig påvirkning og forurensing i uoverskuelig framtid. NVE legger derfor til grunn for vår vurdering at tiltaket ikke vil føre til økte restriksjoner eller vesentlig endring i arealbruken, heter det i vedtaket fra NVE.

Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen i IVAR er fornøyd med at en langvarig konsesjonsbehandling nå er brakt til ende.

– Jeg er tilfreds med at vi har fått konsesjon for det vi har søkt om, og også at betingelsene er i tråd med med det vi har gitt uttrykk for.

– Når kan dere gå i gang med å etablere ny vannforsyning?

– Det er for tidlig å si noe eksakt om dette nå. Vi vil ikke bli overrasket om noen av partene anker saken inn for departementet. I så fall vil det nok gå ytterligere ett år. I tillegg må vi innlede en dialog med Bjerkreim kommune om reguleringsløpet for planen. Der blir det et viktig spørsmål hvilket detaljnivå vi må legge oss på, sier Pedersen.