Disse prøvelassene er en første test på å ta husdyrgjødsel inn i anlegget. I tillegg til den praktiske testen, vil det gjennomføres analyser på biogasspotensialet til de to fraksjonene.

IVAR har sammen med Lyse og Felleskjøpet Rogaland Agder engasjert seg i produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel. Regionen har behov for en miljømessig god løsning for håndtering av husdyrgjødsel. Behovet forsterkes av de forventede økte krav til spredeareal i ny gjødselforskrift.

IVAR er medeier i Jæren Biopark AS, sammen med Felleskjøpet og Lyse. Dette selskapet ønsker å etablere en løsning for gjødseloverskuddet som vil forekomme, ved å vurdere hele verdikjeden, helt fra gårdsbruk til produksjon og distribusjon av biogass, samt bruk av biorest. Jæren Biopark AS vurderer både bruk av IVARs eksisterende anlegg og bygging av nytt anlegg.

Arbeid pågår for å finne frem til kostnadsmodeller som gjør dette økonomisk bærekraftig både for bonden, og for anlegget. I tillegg bidrar IVAR i arbeid for å utrede metoder for separering av husdyrgjødsel i et prosjekt som er delfinansiert av Innovasjon Norge, sammen med Jæren Biogass AS og Jæren Biopark AS.

grødaland

grødaland

grødaland

grødaland