Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVARs deponering av steinmasser

I artikler i Stavanger Aftenblad lørdag 8. og mandag 10. februar og i VGs nettavis søndag 9. februar blir det rettet kritikk mot at IVAR IKS har valgt å deponere masser på Kluge i Gjesdal i stedet for i et eventuelt fremtidig sjødeponi ved Mekjarvik.

 

Det var mange interessenter knyttet til et eventuelt sjødeponi, - noe som for IVAR IKS  ble meget vanskelig sett i sammenheng med de krav som ble knyttet opp mot en slik tillatelse og krav til fremdrift i prosjektet.

Avdelingsleder Tor-Inge Kjellesvik oppsummerer saken slik:
Vår hovedentreprenør Kruse Smith benytter Risa AS som underleverandør til transport og deponering.

  • IVAR IKS har alle formelle tillatelser i orden.
  • Risa sine biler transporterer pukkstein og annen foredlet steinmasse fra Skurve til bynære områder. Massene fra IVARs anlegg på Mekjarvik tas med som returlass. Med andre ord kjører bilene uansett den samme strekningen.
  • Hvis IVAR ikke hadde kommet i gang i tråd med fremdriftsplanen, kunne det påløpt betydelige tap som følge av brudd på regler i offentlige anbudsprosesser.
  • Kostnadene ved bruk av sjødeponiet, dersom det hadde kunnet klargjøres, ville vært tilnærmet like store som ved bruk av deponiet på Kluge i Gjesdal.
  • Deponiet på Kluge er etablert for arealutvikling.
  • Massene som tas ut er ikke egnet for videreforedling til konstruksjonsmasser (pukk, og så videre)
  • Miljøkostnadene referert til transporten ville samfunnet hatt uansett, så lenge bilene uansett kjører tur-retur mellom Skurve og bynære områder.

Deponier er en stor sak, som også er løftet av fylkeskommune og fylkesmann. I regionen er det et stort behov for å finne områder som kan reguleres til massedeponi og massebearbeiding. Det er satt i gang et langsiktig prosjekt for å finne egnede arealer for dette. IVAR deltar i en referansegruppe for dette arbeidet, men det er langt frem. Normalt er massedisponering en del av konkurransegrunnlaget til entreprenørene. I fremtiden antas at sentrale myndigheter ønsker  å legge til rette  et oppsett for deponi og massebearbeidingsdrift med likebehandling av entreprenørene.