Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Framtidig råvannskilde

IVAR forsyner i dag ca 300.000 personer med drikkevann fordelt på 13 medlemskommuner.

Regionen er i sterk vekst og i prognoser for befolkningsutviklingen antas en befolkningsøkning til 500.000 personer innen 2050. De eksisterende hovedkildene som IVAR disponerer må suppleres med nye kilder innen 8-12 år for å sikre nok vann. Det er søkt etter kilder med god vannkvalitet. Det finner en i store og dype innsjøer. Flere kilder er undersøkt og ut fra en totalvurdering er Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune vurdert til best egnet (se Tabell 1 i brosjyren under).

Mattilsynet godkjente Birkelandsvatn som råvannskilde uten klausulering i 2013.

Torsdag 21. januar 2016 kl. 19:30 vil NVE holde et åpent møte om prosjektet. Møtested er Kulturbanken i Bjerkreim kommunehus i Vikeså. På møtet vil NVE orientere om søknaden, og tiltakshaver vil gjøre rede for konsekvensene av en eventuell utbygging.

 

DAGENS SITUASJON

Bjerkreimsvassdraget er et av de største vassdragene i Rogaland. Størstedelen av vassdraget ligger i Bjerkreim kommune, men når også inn i Eigersund, Gjesdal og Time kommune. Vassdraget kalles ofte Bjerkreimselva og får tilført vann fra flere greiner. Totalt areal i Bjerkreimsvassdraget er 705,8 km2.

Bjerkreim kommune har utarbeidet en kommuneplan for 2014-2026. Ut fra de kartdata som er tilgjengelige, ser en at området nord for Birkelandsvatnet per i dag er merket som en hensynsone fordrikkevann. Denne reguleringen ble gjort i forbindelse med etableringen av Romsvatn/ Stølsvatn som drikkevannskilder.

Les hele brosjyren her:

Meldingen som er utarbeidet vil bli lagt ut på IVAR sin hjemmeside. Opplysninger om planene utover det som er orientert om i brosjyren kan en få ved å henvende seg til Norges vassdrag og eneridirektorat (NVE) eller IVAR.

 

SPØRSMÅL OM SAKSBEHANDLINGEN KAN RETTES TIL:

NVE – Konsesjonsavdelingen,

Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

Kontaktperson: Bård Andreas Selstad Ottesen

e-post: baso@nve.no • tlf.: 22 95 95 28

 

SPØRSMÅL OM KONSEKVENSUTREDNINGENE OG DE TEKNISKE PLANENE KAN RETTES TIL:

IVAR

Postboks 8134, 4069 Stavanger

Kontaktperson: Unni Synnøve Lea

e-post: unnis.lea@ivar.no • tlf.: 52 97 95 26