hogstad

Historikk

Hogstad har vært i drift siden år 2000. Komposteringsdelen ble stengt i oktober 2018, etter lengre periode med avvikling. Anlegget skal drives videre, med bl.a kverning av trevirke og mottak av glass/metall.

Anlegget rapporterer årlig til fylkesmannen på avsetning av ferdig kompost og vannkvalitet. Det tas månedlige prøver av vannkvalitet.

IVAR har inngått kontrakt med Stangeland maskin om mottak av sluttprodukt. Vi betaler en viss sum for at kompost skal fraktes fra vårt anlegg. Kompost brukes til jordforbedring, torvtak og ferdigplen.

Avvikling 2017/2018

Anlegget var planlagt nedlagt desember 2017, men dette ble utsatt grunnet forsinkelser i byggeprosess på mottak matavfall på Grødaland biogassanlegg.

Dette medførte at matavfall til Hogstad ble levert i plastposer, som var beregnet til leveranse til Grødaland. Drift på Hogstad ble påvirket av dette. Selv om anlegget har system for å fjerne plast, ble det likevel noe mer plast i sluttprodukt enn tidligere. Dette er en subjektiv vurdering – det er ikke tatt prøver eller stilt spesifikke krav til plast i sluttproduktet.

Hendelse juni/juli 2018

I sommer kom en henvendelse fra Grasrota, som hadde mottatt klage fra kunde etter å ha delt ut ren kompost som stammer fra Hogstad. Kunden klaget på plast i komposten. 

IVAR tok etter hvert en beslutning om å slutte å formidle kompost til Grasrota og andre avtakere grunnet innhold av plast. 

Mellomlager

IVAR vurderte flere alternative måter for å avhende komposten, bl.a. forbrenning, men kommer til slutt til en enighet med Stangeland Maskin om mellomlagring på deres massedeponi på Hogstad.

Denne ordningen varer fra begynnelsen av juli 2018 til oktober 2018, og totalt blir ca 3000 tonn kompost fraktet dit.
Forsinkelser i oppstart Grødaland medførte at perioden med mellomlager ble lenger enn forutsatt, og mengden ble også større en først antatt.

Komposten lå tilsynaletende trygt – det er 4 fordrøyngsbasseng /renseanlegg som ligger mellom kompost og utløp til bekk. Disse fungerer slik at eventuelle forurensninger bremses opp, og sedimenterer i bunn. Eventuelt slam kan da fjernes i etterkant. IVAR tar også jevnlige prøver av bekk, slik en har gjort siden oppstart.

En lengre periode med sterk nedbør i september/oktober, gjør at det samles et større vannbasseng i massedeponi. Uheldigvis medfører regnet at det går ras i komposten, og noe kompost legger seg i vannbassenget. Da får vannet en høy konsentrasjon av næringsstoff. 

Vannprøver tatt juli og august viser ingen/marginalt forhøyde verdier for bekken. Prøver tatt 18.09 viser til dels kraftig forurensning, men disse prøvene ble ikke analysert før noen dager senere.

Forurensning av Kvednhusbekken

3. oktober får IVAR beskjed fra Sandnes kommune om at det lukter kloakk i Kvednhusbekken. Bekken sjekkes, og er da er synlig forurenset og lukter. Videre sjekkes eget område og massedeponi, og man finner fort at kilden sannsynligvis er en større vannansamling i massedeponi, hvor det er rast ut kompost. Selve utslippet kommer fra IVARs fordrøyningsbasseng, som er siste ledd i en kjede av fordrøyningsbasseng, med de som Stangeland maskin har etablert på sitt område.

Fylkesmannen undersøker også saken. Fredag 05.10 opplyser vi at kilden er mellomlager av kompost. 

Våre analyser viser at utslipp har gitt midlertidig skade på bekk, men marginal/ingen påvirkning av vassdrag.

Tiltak

IVAR og Stangeland samarbeider for å finne tiltak for å motvirke forurensning. Hovedkilden er som nevnt vannansamling i massedeponi.

Tiltak:

  • En flytter hele lager av kompost over på bedre dekke med plastduk over og under for å hindre avrenning. Grunnet størrelse på lager er dette ferdig 23. oktober. En skal derfra flytte hele lager inn i IVARs etterbehandlingshall, så fort tak på denne er ferdig skiftet. 
  • En starter pumping fra massedeponi over i avløp. Dette tas fra nederste fordrøyningsbasseng. En får kun tillatelse til å pumpe 5 l/s pga begrensininger med avløpsnett til Sandnes kommune. Bassenget er nå tømt.
  • En tar prøver av bekk og vassdrag.
  • Ferdig kompost fra Hogstad som ikke er kjørt ut kjøres til forbrenning.
  • En starter planlegging av tømming/rensing av IVARs fordrøyningsbasseng. 
  • En skal vurdere om kompost skal kjøres til forbrenning eller om kompost kan nyttes til andre formål, som overdekking å deponi.
  • I oktober/november går opprydding jevnt og trutt, og i samråd med fylkesmannen. Vannkvaliteten i bekken bedrer seg, og IVAR gjør en overordnet vurdering av vannkvalitet til bekk og vassdrag. En konkluderer med at hendelsen har ført til midlertidig påvirkning av bekken, men marginal/ingen påvirkning av vassdraget totalt sett.

En hendelse i uke 45, hvor entreprenør tømmer vannbasseng for hurtig, gjør at det kommer mer forurenset vann ut i bekk, og tilstanden forverrer seg. Tilstanden til bekken bedrer seg likevel ut i uke 46 og 47. 

Pr i dag er den største kilden til forurensning borte – vannansamling i deponi. Kompost ligger lagret trygt, og skal snart flyttes inn i IVARs etterbehandlingshall. IVAR arbeider også med en plan for opprensing av eget fordrøyningsbasseng, samt endelig sluttbehandling av komposten. Komposten vil enten bli levert til forbrenning eller levert til annet bruk, f. eks toppdekke på deponi. Dette fordrer videre prøver av komposten. Alt gjøres i samarbeid med fylkesmannen og entreprenør. 

Analyse

IVAR har registrert hendelsen i sitt interne avvikssystem. Den første beslutningen om mellomlagring skjer i ferietid etter oppslag i media. En ser i ettertid at en burde sjekket at entreprenør hadde nødvendige tillatelser til å ta imot komposten.

Oppsummert vil IVAR beklage at denne situasjonen har oppstått. En vil fortsette med å kontrollere situasjonen, slik at bekken snarest kan komme tilbake til sin opprinnelige tilstand.   

Fylkesmannen

Fylkesmannen ba om tilbakemelding på tiltak, med varsel om tvangsmulkt. IVAR har gitt tilbakemelding med tiltak. IVAR fikk frist til 13.11 for gjennomføring av en serie av disse. Fristen er overholdt og dette er klarert med Fylkesmannen. Det er gitt frist til 01.08.2019 med resterende tiltak, som skal oppfylles med god margin.

Fylkesmannen har videre anmeldt forholdet til politiet. IVAR har pr nå ikke hørt noe videre om eller hvordan politiet vil følge opp dette.