Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Utbygging av SNJ

Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ) utvides nå for å gi innbyggerne renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass.

Status

Følgende entreprenører er for tiden kontrahert: Fjell og betong til Kruse Smith AS, filtrering/siling til Krüger Kaldnes AS og biologisk rensing og forbehandling til Goodtech Environment Ab.

Hele anlegget bygges inne i fjellet på Mekjarvik, og det har totalt blitt sprengt ut ca. 200.000 m3 fjell.

Se film om utbyggingen her:

Antatt tidspunkt for igangkjøring av nytt anlegg er i 2018.

Kostnad: Utvidelsen av Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ) koster 540 millioner kroner.


Slik ser det ut inne i fjellet på Mekjarvik.

Bakgrunn

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er et kjemisk renseanlegg. Anlegget ble satt i drift i 1992 og er dimensjonert for 240 000 personekvivalenter. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. 1 person bidrar med 1 pe. Rensekravene for anlegget var i 1992 relatert til fosfor og organisk stoff.

I 2001 fikk IVAR ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen med strengere krav til fjerning av organisk stoff. Dette kravet ble overholdt i flere år, men fra 2008 viser analyseresultatene at rensekravet ble overskredet flere ganger enn Forurensningsforskriften tillater.

Hovedårsaken til avvikene er økt innhold av løst organisk stoff. Kjemisk rensing fjerner kun en liten del av dette stoffet. Det skal derfor etableres et biologisk rensetrinn på SNJ for å overholde utslippskravene.

Sterk befolkningsvekst

Dagens belastning til SNJ er ca. 300 000 pe (snitt, 2014). Prognosene viser sterk folkevekst i regionen de kommende år. Kapasiteten til SNJ må derfor utvides. Det nye anlegget dimensjoneres for 400 000 pe (trinn 1, 2035) og 500 000 pe (trinn 2, 2050).

Utbyggingen startet i desember 2013 med sprengningsarbeider. I 2014 ble det sprengt ut ca. 200 000 m3 fjell. Antatt tidspunkt for igangkjøring av nytt anlegg er 2018.

Mer biogass

Slambehandlingen ved SNJ er anaerob utråtning med produksjon av biogass. I det nye renseanlegget skal vannet ledes gjennom siler før det biologiske trinnet for å få høyere gassproduksjonen.

I det nye biologiske renseanlegget skal det ikke brukes kjemikalier. I 2014 ble det brukt over 4 800 m3 jernklorid (fellingskjemikalie) på SNJ.

I tillegg til å fjerne organisk stoff skal renseanlegget drives med biologisk fosforfjerning. Hovedårsaken til dette er at IVAR ønsker mest mulig plantetilgjengelig fosfor i gjødselproduktet.

OPPSUMMERING

Utvidelsen av SNJ vil gi innbyggerne renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass