Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Organisasjon
Sist oppdatert: 2017-02-23

IVAR er organisert i fem avdelinger som tar seg av gjenvinning, planlegging og utbygging, drift av VA-anleggene, tjenesteleveranser til kommunene og økonomi og administrasjon. De fem avdelingslederne sammen med administrerende direktør utgjør IVARs ledergruppe. Drift VA er delt inn i fem driftsområder. To av driftsområdene har underseksjoner som er ledet av seksjonsledere. Avdeling Gjenvinning er delt i tre driftsområder, der ett av driftsområdene har underfunksjon som er ledet av seksjonsleder. Støttefunksjoner som HMS, kvalitetssikring, personalledelse og kommunikasjon er organisert under administrerende direktør, og møter fast i ledermøtene.

IVARs ledergruppe består av:
Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen,
Avdelingsleder renovasjon Audun Roalkvam,
Avdelingsleder plan- og utbygging Tor-Inge Kjellesvik,
Avdelingsleder drift Ernst Georg Hovland,
Avdelingsleder tjenesteutvikling Tore Tagholdt,
Avdelingsleder økonomi og administrasjon Jostein Karlsen

På ledermøtene deltar også:
Elisebet Håland, personalansvarlig.
John Prestegård, markedsansvarlig.
Astrid M. Salvesen, KS/HMS-leder.

 

Styre og eierskap
Sist oppdatert: 2016-12-06

Representantskap
Representantskapet har 25 medlemmer med fordeling basert på folketall i de respektive kommuner, men slik at hver eierkommune får minst én representant hver, og slik at ingen kommune får flertall alene. Kommunestyrene i eierkommunene oppnevner sine medlemmer og valgperioden følger kommunevalgperioden.
Representantskapet skal blant annet velge styre og vedta selskapets mål, økonomiplan og regnskap.

Fra 2016 består representantskapet av:

Klepp   Arild Børge Skjæveland
Sola   Per Øhman
Sola    Jan Sigve Tjelta
Gjesdal    Frode Fjeldsbø
Hå    Mons Skrettingland
Kvitsøy   Mirjam Ydstebø
Randaberg   Kristine Enger
Rennesøy   Dagny S. Hausken
Sandnes   Arne Oftedal
Sandnes   Elin Synnøve Andersen
Sandnes   Glenn Torkelsen
Sandnes   Unni Østråt Egeland
Time    Reinert Kverneland
Strand    Irene Heng Lauvsnes
Finnøy    Henrik Halleland
Stavanger    Odd J. Forsell
Stavanger   Christian Wedler
Stavanger   Rune Askeland
Stavanger   Guri Tysse
Stavanger    Kate Elin Norland
Stavanger   Gunnulf Løge
Stavanger   Lars Anders Myhre  AP
Stavanger   Marianne Aarre
Stavanger   Daria Maria Johnsen
Hjelmeland    Bjørn Laugaland

Styret
Styret har syv medlemmer, valgt av representantskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjetter og andre retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Dagens styre har følgende sammensetning:
Stavanger: Leif Arne Moi Nilsen og Sissel Knutsen Hegdal.
Sandnes: Stanley Wirak (styreleder).
Sola: Tom Henning Slethei.
Hå: Merethe Elin Kvia.
Ansattes representanter: Egil Raugstad og Eline Nilsen Furre.
Observatører: Ståle Ingvartsen og David A.H. Glitza.


Styreleder Stanley Wirak. Foto: Anne Lise Norheim.

Eierandeler

Hver enkelt kommunes eierandel i selskapet blir fastsatt etter innbyggertallet.

Ny eierbrøk gjeldende fra 01.01.2015:
Stavanger kommune 39,957 %
Sandnes kommune 21,971 %
Sola kommune 7,665 %
Klepp kommune 5,649 %
Hå kommune 5,536 %
Time kommune 5,469 %
Strand kommune 3,710 %
Gjesdal kommune 3,458 %
Randaberg kommune 3,183 %
Rennesøy kommune 1,453 %
Finnøy kommune 0,943 %
Hjelmeland kommune 0,852 %
Kvitsøy kommune 0,162 %

Selskapsavtale
Her finner du gjeldende selskapsavtale.
Her finner du gjeldende tjenesteavtale.