Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vanningsforbud

Det er vanningsforbud i 13 kommuner.

(Scroll down for English).

Fra og med 10. juli 2018 er det vanningsforbud for private og bedrifter i Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time, Klepp og Hå kommune. 

Unntak: for Gjesdal kommune omfatter ikke forbudet grunnvannsverkene som forsyner Oltedal og Dirdal.

Det er inntil videre forbudt å bruke hageslange, dryppslange, spreder og annet vanningsutstyr til vanning og vasking som krever større mengder vann. Vanning med kanne er lov. 

Unntatt fra forbudet er de som livnærer seg av mat, dyr, planter, jordbruk og lignende samt firmaer som utfører bilvask og husvask.

Forbudet innføres på grunn av lite nedbør, mindre vann i vannkildene og høyt vannforbruk. Det skal sikre stabil vannforsyning til alle som får vann fra Langevatn, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå branner.

Forbudet gjelder til nytt varsel blir gitt. Informasjonen blir gitt via www.ivar.no, kommunenes nettsider og Facebook.

Har du spørsmål om vanningsforbudet kontakt kommunen du bor i.

 

Vanningsforbud i Strand og Hjelmeland kommune

Forbudet gjelder vanning med hageslanger og vannspredere. Det blir sendt ut varsel via SMS/melding når forbudet opphører.

Har du spørsmål om vanningsforbudet kontakt kommunen du bor i.

 

In English

Water-use restriction

Watering ban in 13 municipalities.

As of 10 July 2018, there is a watering ban in Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time, Klepp and Hå municipality.

Exception: in Gjesdal municipality, the prohibition does not include the groundwater that supply Oltedal and Dirdal.

It is now prohibited to use a garden hose, drip hose, spreader and other irrigation equipment for watering and washing requiring larger amounts of water. Watering with a can is allowed.

Exception: farmers and others who make a living from food, animals, plants, agriculture etc., as well as car wash and washing companies.

Reasons for the ban: Low rainfall, less water in the water sources and high water consumption. The restrictions will ensure stable water supply to everyone who gets water from Langevatn, and ensure good capacity in case of fires.

The prohibition applies until further notice. The information is provided on www.ivar.no, the local authorities' websites and Facebook.

If you have questions about the watering ban, please contact your municipality.

 

Watering ban in Strand and Hjelmeland municipality

The prohibition applies to watering with garden hoses and water distributors. You will receive an SMS/message when the ban ends.

If you have questions about the watering ban, please contact your residential municipality.